Kerkrentmeesters

Algemene gegevens
Adres kerkgebouw : Kerkring 1, 3255 AH Oude-Tonge
Postadres : Mercuriuslaan 5, 3255 TV Oude-Tonge
Bankrekening : NL28 RABO 0352 2006 34


 

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:

P.A. (Paul) Dogterom  Ouderling-kerkrentmeester Voorzitter
A.J. (Arie Jan) Heij Kerkrentmeester Secretaris
J.J. (Jaap) van Burg Kerkrentmeester penningmeester
Mevr. A.L.M.(Marieke) de Jong-Koppenaal Kerkrentmeester  
C. (Co) Wisse Kerkrentmeester  
Mevr. I. (Ina) van Groningen Kerkrentmeester  

Het college van kerkrentmeesters is te bereiken via de contactpagina op deze site (kies voor kerkrentmeesters).

Taken
In overeenstemming met de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Oude-Tonge belast met de zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. De niet-diaconale vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK).

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak de voortgang van de eredienst en alle andere daarmee samenhangende activiteiten en taken van de gemeente in personele, materiële en financiële zin te borgen. Juist ook omdat het gaat om de voortgang van de prediking is de zorg voor de stoffelijke belangen ook een geestelijke zorg, die is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.

Onderhoud kerkgebouw
De Hervormde gemeente Oude-Tonge beschikt over een monumentaal kerkgebouw uit de 15de eeuw. In overleg met monumentenwacht vindt er periodiek een inspectie van het gehele kerkgebouw plaats. Mede op basis van het rapport van de monumentenwacht worden de nodige onderhoudswerkzaamheden gepland en uitgevoerd.
In overleg met deskundigen wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, dat weer de basis is voor het verkrijgen van de nodige subsidies.

Onderhoud Pastorie
Groot onderhoud vindt plaats tijdens de vacaturetijd, terwijl jaarlijks noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Financiën
Jaarlijks stelt het College van Kerkrentmeesters een begroting op en legt zij verantwoording af via de jaarrekening en het jaarverslag.

Belangrijk voor de voortgang van de erediensten en het onderhoud van de gebouwen is het jaarlijks inzamelen van de vrijwillige bijdrage via de Aktie Kerkbalans. Samen met vele vrijwilligers wordt deze aktie gehouden in de maanden januari en februari.

Daarnaast wordt – in overleg met de diaconie – het collecterooster vastgesteld.

Personeelszaken
Het college treedt ook op als werkgever en is verantwoordelijk voor personele zaken.

Overig
Naast de hiervoor genoemde taken houdt het College van Kerkrentmeesters zich ondermeer ook bezig met de volgende activiteiten:

  • Het meewerken aan het tot stand komen van het beleidsplan, plaatselijke regeling e.d.

  • Het bijhouden van registers van de gemeente: o.a. Doop-, Belijdenis-, en Huwelijksregister

  • Het beheren van het kerkarchief.