Diaconie

diaconieAlgemene gegevens
Postadres: Kerkring 18
3255 AH Oude-Tonge
Bankrekeningnummer: NL56 RABO 0352 2002 27

Het college van diakenen kunt u ook bereiken via de contactpagina op deze site, (kies voor diaconie).

Wat is diaconaat: een Bijbelse opdracht!
Diaconaat is een opdracht die tot ons komt vanuit de Bijbel en die door de Heere Jezus zelf en door Zijn apostelen aan ons is doorgegeven als taak in het dienen van God, tot Zijn eer en tot heil van de naaste. Volgeling zijn van Jezus is dienaar zijn!

En Jakobus verwoordt het zo: “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld” (Jak. 1:27).

Diaconaat in Oude-Tonge
Diaconaat is een roeping en taak van ieder gemeentelid. Door de diakenen en de diaconale werkgroep worden diaconale activiteiten verricht. Daarbij richten de diakenen zich met name op het beheer van de diaconale goederen, de verdeling van gelden naar diaconale doelen, de contacten met de zustergemeente Uzon in Roemenië en op gemeenteleden die financiële problemen hebben. Terwijl de diaconale werkgroep zich met name bezig houdt met diaconale hulp aan ouderen en zieken.

Bij de activiteiten loopt een lijn van binnen de gemeente naar buiten:
• gemeentediaconaat
• samenlevingsdiaconaat (regionaal en landelijk)
• werelddiaconaat
Deze opbouw is in het beleidsplan en in andere documenten van de Diaconie (waaronder de jaarrekening) steeds terug te vinden.

Wat doet (onze) Diaconie?
Een belangrijk deel van de activiteiten bestaat uit (voor een complete lijst kan het beleidsplan worden geraadpleegd):
• De diaconie beheert 2 gebouwen, Diakonia en Aktivia, deze gebouwen staan kosteloos ter beschikking van kerkelijke activiteiten. De  gebouwen worden ook verhuurd voor het vieren van verjaardagen, recepties, vergaderingen enz.
   Voor informatie over het gebruik van de gebouwen kunt u via de contactpagina een mail sturen naar de beheerder.
• Verpacht landbouwgrond en verhuurt volkstuintjes
• Zamelt collecten in tijdens erediensten (op basis van een collecterooster)
• Verstrekken giften en bijdragen aan instellingen die zich bezighouden met het armoedevraagstuk
• Voorbereiding tafel bij Heilig Avondmaal
• Verstrekking Bijbels dagboek aan ouderen en langdurig zieken voor Kerst
• Zitting in diverse maatschappelijke- en zorginstellingen
• Hulp bij schuldsanering

Wie zijn de diakenen?
Het college van diakenen bestaat uit de volgende personen:
Dhr. K. (Koen) Goedegebuur, voorzitter
Dhr. L. (Leo) Wesdorp, sercretaris
Dhr. G.J. (Gert-Jan) van der Valk, penningmeester
Dhr. H. (Hanne) Hout