17 / 24 juli

Zondag 17 juli
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. E. Agterhuis, Heinenoord

Zondag 24 juli
10.00 uur    ds. J.R.J. van Gelderop, Veenhuizen
18.00 uur    ds. J.R.J. van Gelderop

Zingen voor de dienst
v.m.    Psalm 57: 1 en 5
n.m.    Psalm 60: 2 en 5
24 juli
v.m.    Psalm 61: 1 en 3
n.m.    Psalm 62:  1 en 4

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Anniecrèche
24 juli
1.Eredienst/pastoraat 2. Energiekosten

Kinderoppas
Lyda Dogterom, Marilène Dogterom, reserve: Rose van den Doel, Marjolein KLem
24 juli
Marieke Fae, Rhodé de Bonte, reserve: Rianne de Vos, Eveline Bouter

Weeksluiting
15 juli     dhr. R. Hokke, orgel: mw. G. van Asperen
22 juli    dhr. A. Bevelander, orgel: dhr. H. Knops

Medeleven
Mw. de Vos-Koert, Emmastraat 17, hoopt deze week een operatie te ondergaan aan een knie. Knie-operaties brengen vaak veel ongemak met zich mee. Er gaat een periode van pijn aan vooraf, en ook het revalideren heeft echt zijn tijd nodig. We hopen en bidden dat de operatie mag slagen en dat u wordt gesterkt ook in de periode die volgt. De grootste sterkte is in Gods Heilige Geest. Dat Die uw hart mag vervullen met geloof en hoop en met Zijn vrede! Mw. D. van Heemst-Jonker, Rooseveltstraat 7, mocht onlangs een heel goed bericht krijgen uit het ziekenhuis: van haar tumoren is bij een scan niets meer te zien! Dat geeft de hoop dat de ziekte weer is weggenomen. Wel zal zij voor de zekerheid alsnog een kuur ondergaan. We bidden u van harte veel sterkte toe om die te dragen. En we brengen dank aan de God van het wonder, Die dit alles alleen geeft! Ook dachten we in onze gebeden aan onze agrariërs voor wie het door het stikstofbeleid onzekere tijden zijn. Zij die zorg dragen voor de productie van ons voedsel, lijken nu een zware rekening gepresenteerd te krijgen, voor de problemen met milieu en klimaat. We hopen en bidden dat het overleg met provinciaal en gemeentelijk bestuur, dat in de komende jaren zijn beslag moet krijgen, gunstig uit mag pakken.

Overleden
Op 30 juni is in de leeftijd van 63 jaar overleden mw. Jolanda Carolina Schaap, die de laatste weken weer onder ons woonde, aan de Kolfweg 3. Het is zeer verdrietig dat Jolanda al op deze leeftijd het leven moest laten. Wat haar zelf zwaar viel, was het moeten loslaten van haar kinderen en kleinkinderen. Wat was ze blij, dat ze kortgeleden de gelegenheid kreeg om naar Oude-Tonge terug te keren, om weer dicht bij hen te kunnen zijn en van hen te kunnen genieten! Maar een tumor in het hoofd bleek uiteindelijk niet bedwingbaar, en brak haar kracht. Al die tijd had Jolanda de hoop en het geloof gehad, dat zij zou genezen. Helaas ging het anders, en gelukkig kon zij, toen zij dat besefte, zich daar toch ook mee verzoenen. Bij die verzoening met haar vroege levenseinde speelt een belangrijke rol dat Jolanda mocht leven in de hoop op de Heere Jezus Christus. Toen ik haar daar eens naar vroeg, sprak ze direct vrijuit: Hoop op God, sla het oog naar boven! (Psalm 42:3 berijmd). Toen ik er een andere keer wat dieper met haar over door sprak, bleek dat deze hoop ook voor Jolanda niet vanzelf sprak. Want, zo zei ze: Hoe ziet God mij? Dat is een diepe vraag, die ieder mens zichzelf zou moeten stellen, in dit leven. Toen ik hem teruglegde, en zei: Ja, hoe zal de HEERE jou zien? Zei Jolanda, ontroerd: Als de HEERE naar mij kijkt, ziet Hij in elk geval iemand die veel van de Heere Jezus houdt! Het kwam, in alle ootmoedigheid, uit het diepst van haar hart. En het doet denken aan dat antwoord van Petrus: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van u houd! En wat is het groot, als deze liefde voor de Heere Jezus, door het werk van Gods Heilige Geest in onze harten mag zijn gelegd. Want het is in deze liefde, in dit geloof en in deze hoop dat we niet beschaamd gemaakt zullen worden! Op woensdag 6 juli hebben we Jolanda begraven op de begraafplaats alhier, na een dienst gehouden in ons kerkgebouw. We denken met een diep medeleven aan haar kinderen en kleinkinderen, die hun moeder, schoonmoeder en oma na een veelbewogen leven nu al zo vroeg moeten missen. We hopen dat zij troost mogen vinden in de gedachte dat allen die hun hoop op de Heere Jezus hebben gevestigd, als zij bij de HEERE komen, mogen beleven dat al hun druk wordt verwisseld in geluk, dat al hun tranen worden gedroogd, en dat zij voor altijd dicht bij de Heere Jezus mogen zijn. Mocht de HEERE in Zijn goedheid ook jullie allen met Zijn vertroosting, goedheid en zegen nabij zijn!

Rust
Vanaf maandag 18 juli tot en met zondag 7 augustus hopen wij met onze dochters uit te rusten van de arbeid. Richt u zich met zaken van pastoraal belang tot onze scriba of tot uw wijkouderling.

Ruth
Zondagmorgen voor de tweede keer het eerste hoofdstuk van het boek Ruth. Deze keer de focus op de keuze die God in het hart van Ruth heeft gewerkt. Wat een wonder! In een leerzaam boekje over dit Bijbelboek wijst dr. Kohlbrugge erop dat Naomi de HEERE de Almachtige noemt. Daarin openbaart zich bij haar het geloof. ‘Aan Gods beloften blijft zij hangen, al schijnen die voor haar niet te gelden’! Laten wij bidden dat wij allemaal met het geloof van Naomi en van Ruth worden bekleed. Laten wij in alles samen steeds zien op de Almachtige!

Met hartelijke groet, ook van Gerdine en onze dochters,
Ds. M. Kreuk

Verjaardagsfonds
Petra Fase geeft aan ons door dat het verjaardagfonds in het eerste halfjaar € 918,60 heeft opgebracht, voorwaar een mooi bedrag! Heel hartelijk dank voor uw gaven.

Collecte Annie-crèche
Stichting Annie crèche heeft als uitgangspunt dat ieder kind in Suriname zich moet kunnen ontwikkelen en ieder kind ook recht heeft op een passende onderwijsvorm. Ze hebben tot doel jonge kinderen met een verstandelijke - en veelal ook lichamelijke - beperking in de leeftijdsgroep van nul tot acht jaar te stimuleren en te begeleiden. Dit doen zij door de kinderen binnen een dagcentrum op te vangen en hen te stimuleren door middel van activiteiten en oefeningen. De stichting biedt waar nodig en mogelijk ook ondersteuning aan de ouders. Vanwege locatie en financiën kan de stichting zich momenteel nog alleen op Paramaribo en omgeving richten en op de doelgroep van kinderen tot acht jaar. Het streven is dit in de toekomst verder uit te breiden. Zullen we dit goede werk gedenken in onze gebeden en gaven?   

Koinonia
Net na de zomervakantie, begin september, komt er weer een nieuwe Koinonia uit. Omdat de zomervakantie al snel begint, wil ik u alvast attenderen op de deadline van 1 augustus. Wilt u iets plaatsen in de Koinonia, dan kunt u uw kopij tot 1 augustus doorsturen naar koinonia@hervormdoudetonge.nl. Eerder mag natuurlijk ook. Het thema dat in september centraal zal staan is: Koinonia, oftewel gemeenschap. We gaan er uitgebreid op in, wat dit woord nou eigenlijk betekent en waar het in de Bijbel wordt gebruikt. Alvast een fijne vakantie gewenst en we hopen weer op een mooi gevulde editie!

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving een gesloten enveloppe met de vrijwillige bijdrage van één van de leden van onze gemeente. Heel hartelijk dank voor uw gaven!