23 januari

Zondag 23 januari
10.00 uur    ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Psalm 84: 1, 6
n.m.    Psalm 27: 2

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Gereformeerde Bond: steunfonds kleine gemeenten

Kinderoppas
Willemijn van Delft, Noémi van Delft, reserve: Anne van den Doel, Erika Meijer

Weeksluiting
21 januari    dhr Z.C. van Heemst, orgel: dhr. Bechtum

Medeleven
Er is de afgelopen weken veel gebeurd. Mw. Arja Buscop, Handelskade 49, onderging een operatie aan de hand, en moest daarna echt nog een tijd afzien. We bidden om haar herstel. Broeder diaken Menso Strijdhorst, Van Halenstraat 31, heeft al langere tijd gezondheidsproblemen. Als uitkomst van  een heel traject van onderzoeken, kreeg hij te horen dat hij lijdt aan spierreuma. Dit is geen gemakkelijke diagnose, en onze geliefde broeder heeft het heel moeilijk gehad en nog. Inmiddels is er een behandeling ingezet. We hopen dat die vruchten mag afwerpen. Laten we veelvuldig voor Menso en Marian bidden!
Zondagmorgen deden we voorbede voor dhr. J. van der Velde, Molenstraat 12. In de afgelopen week kreeg hij te horen dat een verdikking in zijn hals toch een tumor blijkt te zijn. Ook is vastgesteld dat zijn schildklier te snel werkt, en dat hij een tia moet hebben gehad in zijn oog. In korte tijd komt dit allemaal bij elkaar, en dan vermenigvuldigen zich de gedachten. Maar Jaap is vol vertrouwen in de macht en goedheid van de levende God. En daarom mogen wij ook samen met hem en Nettie onze ogen slaan op de HEERE, opdat Hij wil voorzien in wat nodig is. Ons gebed is dat er binnenkort een operatie kan komen, waarbij de tumor kan worden weggenomen. Ook deden we voorbede voor Ria, de vriendin van Hannie de Vries, Wetering 28 te Hellevoetsluis. Ria bleek een tia te hebben gekregen, en is daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig lijkt de schade beperkt te zijn gebleven, maar wel slaat de schrik om het hart. Laten we bidden om haar herstel! We mochten de HEERE dankzeggen met dhr. A. Klem, Wilhelminastraat 10. Er waren onlangs poliepen weggenomen uit diens darmen. In de afgelopen week mocht dhr. Klem vernemen dat deze niet kwaadaardig waren. Daarmee valt een stuk zorg van je af. We hopen dat u goed mag herstellen.

Verkondiging
Het was mijn voornemen om in deze periode vooral in de middagdiensten uit het Evangelie naar Johannes te gaan lezen. Natuurlijk gaf ook de bevestiging van ambtsdragers aanleiding in dat Evangelie te rade te gaan, en ook in de doopdienst die we op zondag 6 februari hopen te houden, zullen wij dat doen. Die doopdienst mag trouwens wel bijzondere aandacht hebben in onze voorbede. Hij is al twee malen uitgesteld. Laten wij allen in onze gebeden ons vurig verlangen om het doopwater weer te mogen zien, bij de HEERE brengen! Komende zondagmiddag hoop ik samen met u en jullie Johannes 3:14-15 te lezen tegen de achtergrond van Numeri 21:1-9, de geschiedenis van de koperen slang. Tenslotte hoop ik in de morgendiensten weer aan de behandeling van de geboden toe te komen. Het achtste gebod wacht op behandeling. Laten we hopen dat we er gelegenheid voor krijgen.
 
Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Bevestiging van ambtsdragers
Op zondag 9 januari mochten we de broeders Bouter en Dogterom herbevestigen in hun ambt van ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Ook mocht broeder L. Wesdorp worden bevestigd in het ambt van diaken, en broeder van Nieuwaal in het ambt van jeugdouderling. We zijn zeer dankbaar dat deze vier broeders zich bereid verklaarden opnieuw of voor het eerst de dienst in het ambt op zich te nemen.  We namen afscheid van jeugdouderling Visscher en van diaken Hokke, die we allebei zeer dankbaar zijn voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. Diaken van Gurp heeft zich bereid verklaard om zijn ambt nog te blijven vervullen totdat is voorzien in de vacature. Ook hierom zijn we zeer dankbaar. De kerkenraad hoopt zich binnenkort te beraden op de overgebleven vacatures. Mogen wij u bidden om zegen voor de genoemde broeders en ook voor de kerkenraad als geheel?

Terug naar de avonddienst
Met ingang van aanstaande zondag, 23 januari, willen we als vanouds avonddiensten gaan houden, op de gebruikelijke tijd van 18.00 uur. Houdt u ook in de komende weken uw mailbox in de gaten, in verband met de uitnodigingen tot het bijwonen van de diensten!

Werkreis JV naar Boedapest
Al in mei 2020 was het de bedoeling om de werkreis van 10 dagen naar Boedapest te maken, maar deze ging op het laatste moment niet door. Nu hopen we opnieuw op 27 april te vertrekken met een groep jongeren en enkele ouders. We gaan hier kinderwerk en reparatiewerk doen. Op 22 januari en 26 februari willen we klussen bij u thuis uitvoeren. Heeft u een klus, geef deze dan door aan Helene, Sanne, Jeroen, of Annelies (n.lizzl@hotmail.com / 06-26967473).

Collecte Steunfonds kleine gemeenten
De diaconale collecte voor aanstaande zondag is bestemd voor het Steunfonds van de Gereformeerde Bond. Vanaf de oprichting van de Gereformeerde Bond heeft men zich ingezet voor het stichten en instandhouden van predikantsplaatsen, in verschillende delen van ons land. Waarom? Omdat door de verkondiging van het Woord de gemeenten worden gebouwd. In onze gaven denken we aan gemeenten op het platteland, waar voor jonge gezinnen niet zoveel werkgelegenheid meer is. We denken aan gemeenten in de stad, waar de kerk niet meer de plaats heeft die ze vroeger had, maar waar Gods Woord niettemin klinkt. In toenemende mate zijn er contacten met kleine dorpsgemeenten voor wie de afdrachten aan de landelijke kerk in combinatie met een geringe terugloop in financiën de predikantsplaats onder druk zetten. Jaarlijks zijn er inmiddels contacten met wel zestig gemeenten. Het zou geweldig zijn als ook door uw gaven nóg meer gemeenten geholpen kunnen worden. Aanbevolen!

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €10,-  voor de verwarming van de kerk, en €50,- voor de uitzending van de kerkdiensten. Heel hartelijk dank!