25 juli / 1 augustus

Zondag 25 juli
10.00 uur    ds. M. Kreuk, afsluiting VBC
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zondag 1 augustus
10.00 uur    prop. R.J.F. Lock, Bodegraven
18.00 uur    ds. J. Tadema, Nijkerk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 69: 11
n.m.    Ps. 148: 5
1 augustus
v.m.    Ps. 70: 2
n.m.    Ps. 149: 1

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Energiekosten
1 augustus
1.Eredienst/pastoraat 2. Kerkradio/geluidsinstallatie

Kinderoppas
Marjolein Klem, Willemijn van Delft, Rhodé de Bonte, reserve: Marlotte van Oostenbrugge
1 augustus
Ellen van der Linde, Anne Wisse, Anna van den Boogert, reserve: Bonita Bevelander

Medeleven
Mw. D. van Heemst, Rooseveltstraat 7, mocht, nadat zij in het ziekenhuis een chemokuur kreeg toegediend, terugkeren naar huis. De hoop is dat zij nog een aantal kuren zal kunnen ondergaan. De ziekte die zij bij zich draagt, is agressief maar behandelbaar, en dat geeft moed. Laten we veelvuldig bidden dat zij kracht mag ontvangen en dat haar leven mag worden gespaard.
Dhr. J. Koert, Kerkring 48, hoopt een immuun-kuur te kunnen ondergaan, maar daarvoor moet eerst zijn bloed bepaalde waarden vertonen. Hierdoor blijft de spanning bestaan, voor Jan. Zijn hoop is op de levende God. Laten wij Jans naam in onze gebeden telkens noemen.
Dhr. J. van der Velde, Molenstraat 12, kreeg onlangs te horen dat zijn longcapaciteit was afgenomen. Dat is geen goed bericht voor Jaap, die al geruime tijd kampt met zijn kwetsbare gezondheid. Maar hij klaagt niet. Hij mag zich samen met Nettie verblijden in de goedheid van de HEERE die zij iedere dag opnieuw ontvangen!
Ook hebben we onlangs gebeden voor mw. A. Pollemans, Molenstraat 16. Ook zij is al geruime tijd ziek, maar onder dit alles naar de geest gelukkig toch ook sterk. Sterk in de HEERE! Mw. Pollemans leest graag in het boek van de Psalmen. In dat boek vinden we ons eigen hart beschreven, en ook vinden we daar veel bemoediging. ‘Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild’ (Ps 33:20).
Jolanda Spoor, Mariniersweg 21, mocht onlangs een reeks van kuren beëindigen. Kuren vragen heel wat van je krachten. Maar Jolanda mocht er doorheen komen. De komende maanden hoopt zij een andere behandeling te ondergaan. Wij hopen en bidden dat het mag zijn tot behoud van je leven! Moge onze God jullie voortdurend vrede en hoop geven, door Zijn Heilige Geest.
Zondagavond deden we het gebed voor de nabestaanden van een Poolse seizoenswerkster die onverwachts overleed op één van de bedrijven onder ons. Hoe verdrietig zal haar familie zijn! Laten we bidden dat de troost van het Evangelie hen mag vinden en vervullen.
Op maandag 19 juli overleed dhr. J. Maten, die de laatste tijd woonde in Nieuw-Rijsenburgh, Sperwer 411. Dhr Maten zal vrijdagmorgen worden begraven. In de volgende kerkbode hopen we nader op dit overlijden in te gaan. Laten we bidden voor zijn vrouw Atie (Wilhelminastraat 6) en de kinderen en kleindochter.

Verkondiging
Zondagmorgen hopen we in onze dienst de Vakantie Bijbel Club af te sluiten. Het thema is dit jaar ‘Het feest gaat door’ en uitgangspunt is de geschiedenis van de bruiloft in Kana, Johannes 2. Laten we bidden dat veel kinderen zullen komen en dat zij een paar fijne dagen mogen hebben, en dat het Evangelie met hen kan worden gedeeld! Voor zondagavond denk ik aan één van de geloofsgetuigen die in Hebreëen 11 worden genoemd. Afgelopen zondag deed ik het verzoek dat u of jullie mij zouden laten weten, welke van de genoemde getuigen je graag belicht zou willen hebben. Ik ben benieuwd!

Vakantie
Vanaf maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus hopen wij vakantie te houden met ons gezin. Wendt u zich met vragen van pastorale aard tot uw wijkouderling of tot onze scriba.

Als grenzen vervagen
Naar aanleiding van het thema van de preek van afgelopen zondagmorgen verwijs ik hier graag opnieuw naar een genuanceerd boek van dr. H.J. Agteresch, voorheen internist in Goes en Vlissingen, momenteel predikant bij de gereformeerde gemeente van Werkendam. Het boek heet ‘Als grenzen vervagen’ en behandelt allerlei thema’s, waaronder ook palliatieve sedatie. De auteur maakt duidelijk dat dat een middel is dat heel goed kan worden ingezet aan het sterfbed! En vertelt ook wanneer wel en wanneer beter niet. Aanbevolen!

Watersnood
De beelden en verhalen uit de door de watersnood getroffen gebieden deden denken aan de beelden en verhalen die we onder ons ook zo goed kennen. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers, die zo geheel onverwachts zijn getroffen door dit leed. Dan blijkt opnieuw hoe gering onze menselijke kracht is, ten opzichte van de krachten die schuilgaan in de natuur die ons omringt. Laten we hopen en bidden dat de troost van het Evangelie ook in Duitsland en België mag uitgaan naar velen. Dat ook velen daar mogen zien op ‘de Leidsman van hun zaligheid’ Die ook Zelf zo diep heeft geleden, tot ons behoud (Hebreëen 2:10).
Met hartelijke groet, Ds. M. Kreuk

Avonddiensten
Zolang de Protestantse Kerk geen nieuwe richtlijnen uitvaardigt, willen we als kerkenraad het beleid rond onze diensten handhaven. Dit betekent dat we zowel ’s morgens als ’s avonds 130 man kunnen ontvangen in onze diensten, en dat er op gedempte wijze mag worden gezongen. Hebt u of jij voor de avonddienst soms geen uitnodiging ontvangen, kom dan toch maar naar de kerk. Vaak kun je er ’s avonds nog wel bij!

Gemeentedag
D.V. 18 september hopen we een gemeente-dag te organiseren in een coronaproof jasje. Houdt u deze datum alvast vrij? Wij hopen u/jullie dan te ontmoeten! Met vriendelijke groet, Corina de Bonte

Koinonia: deadline 2 augustus
Begin september komt de volgende Koinonia uit. Wilt u iets delen met de gemeente? Stuur dan uw tekst inclusief foto in vóór 2 augustus naar koinonia@hervormdoudetonge.nl.