17 oktober

Zondag 17 oktober
10.00 uur    ds. T.W. van Bennekom, Goes
18.00 uur    ds. L.W. den Boer, Goedereede

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 10 : 7
n.m.    Ps. 11 : 3

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Energiekosten
3. Stichting Epafras

Kinderoppas
Willemijn van Delft, Erika Meijer, Anne van den Doel, reserve: Benedicte Kreuk

Weeksluiting
15 oktober    Ds. de Borst, organist: dhr. Barendregt

Medeleven
De krachten van dhr. L. Hoegee, Stationsweg 5, worden aldoor minder. Gelukkig kon er tot het moment van schrijven altijd nog wat contact zijn. Het zijn kostbare momenten waarin we ons verbonden voelen, verdrietig zijn, en elkaar wijzen op de Heere Jezus. Wat zal het groot zijn, wanneer dhr. Hoegee uit zijn lijden mag worden verlost om zijn Heere en Heiland, Die ook voor zijn zonden heeft betaald, te mogen aanschouwen en Hem te loven en danken. Onze God zij hem en zijn vrouw en kinderen goed en nabij.
Dhr. Nico Barendregt, Crispijn 18, heeft de laatste tijd wat onderzoeken ondergaan. Men heeft vastgesteld dat de waarden in zijn bloed niet kloppen. Het wachten is nog op een exacte diagnose. Zorg vervult de harten van Nico, Marga en de kinderen. Laten wij hen in onze gebeden dragen tot voor de troon, van de God van wonderen.
Verdriet kwam er bij Poula en Gert-Jan van der Valk, Zuiddijk 59a, doordat de moeder van Poula overleed. Al mocht mw. Robijn de hoge leeftijd van 85 jaar bereiken, te moeten scheiden van je geliefde moeder is heel moeilijk. Jarenlang ben je warm en diep verbonden met deze unieke mens, die als geen ander ook van jou hield en alles voor je gaf. Gelukkig mocht mw. Robijn leven in de hoop op de levende God. Moge de God van alle vertroosting u goed en nabij zijn!

Catechisaties
In verband met de herfstvakantie zullen er op maandag 18 oktober geen catechisaties zijn. Op maandag 25 oktober hopen we weer verder te gaan.

Rust
Van vrijdag 15 oktober tot en met zondag 24 oktober hopen wij met onze meisjes rust te houden.
Met vriendelijke groet, ds. M. Kreuk

Ambtsdragersverkiezingen
Aan het eind van dit kalenderjaar zijn enige broeders van de kerkenraad aftredend. De broeders ouderling Bouter en ouderling-kerkrentmeester Dogterom hebben besloten zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van vier jaren. Wanneer de gemeente geen gebruik maakt van de gelegenheid om tegenkandidaten in te dienen, zullen zij in de eerstvolgende vergadering van de kerkenraad herkozen worden verklaard. De broeders diaken van Gurp, diaken Hokke, en jeugdouderling Visscher hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Hierdoor ontstaat een drietal vacatures. De gemeente wordt opgeroepen namen in te dienen van mannelijke lidmaten die naar uw oordeel in aanmerking komen voor het ambt van diaken of van jeugdoudering. Wilt u bij het indienen van de namen ook het ambt vermelden? Namen kunnen tot uiterlijk zaterdag 23 oktober schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van onze kerkenraad. De ambtsdragersverkiezing zal  - zo de  HEERE wil  - worden gehouden op 11 november. Aan het eind van dit kalenderjaar zijn ook dhr. J. van Burg, en mw. de Penning-Struijk aftredend en herkiesbaar als lid van het college van kerkrentmeesters. Beiden hebben besloten zich herkiesbaar te stellen en zijn door de kerkenraad opnieuw benoemd. Mocht er bezwaar zijn tegen de herverkiezing van dhr. van Burg en mw. de Penning, dan kan dit bezwaar tot uiterlijk vrijdag 15 oktober worden ingediend bij de scriba van onze kerkenraad.

Zondagschool
Beste jongens en meiden. In verband met de herfstvakantie is er op 17 oktober geen zondagsschool. Op 24 oktober zijn jullie allemaal weer van harte welkom. Natuurlijk vinden we het ook fijn om nieuwe kinderen te verwelkomen! Fijne vakantie! De leiding

M.V. “Guido de Bres”
Op 4 oktober jl. mochten we de eerste verenigingsavond weer houden en nieuwe leden begroeten, waar we bijzonder dankbaar en blij mee zijn. Thema was: “Wat is uw verlangen”? Een persoonlijke vraag waar in alle openheid over is gesproken. We kijken dan ook terug op een fijne avond. De volgende avond zal zijn op D.V. 18 oktober a.s. op dezelfde tijd en plaats. Iedereen weer hartelijk welkom! We willen deze avond de bijbelschets (OT-Elia) uit de Vaan van april 2021 bespreken. Neemt u de stof alvast door thuis?

Uzon
Zaterdag 16 oktober zamelen wij kleding in voor Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg 48 (bij het grijze hek) te Oude-Tonge. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen,neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304 . Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat  een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. De werkgroep.

Collecte Stichting Epafras
Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. ‘Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden die zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. En we geven ook geestelijke steun. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan’.

Reservering gebouwen
De contactadressen voor het reserveren van vergaderruimte zijn vanaf heden gewijzigd. Reserveringen voor gebouw Aktivia en voor het koor van de kerk kunnen worden aangevraagd via het mailadres kerkrentmeesters@hervormdoudetonge.nl. Reserveringen voor gebouw Diakonia kunnen worden aangevraagd bij Coby Klem (beheerder@hervormdoudetonge.nl). Graag aangeven voor welke vergadering en aantal personen de reservering gewenst is.