22 mei

Zondag 22 mei
10.00 uur    ds. M. Kreuk, bediening Heilig Avondmaal
18.00 uur    ds. M. Kreuk, dankzegging Heilig Avondmaal

Donderdag 26 mei
9.30 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Psalm 24: 4 en 5
n.m.    Psalm 45: 1
26 mei
v.m.    Lied 187: 1, 2, 5

Collecten
1.Eredienst/pastoraat 2. Vereniging Op weg met de ander
26 mei
1.Eredienst/pastoraat 2. Onderhoud kerkgebouw 3. Stichting Gave

Kinderoppas
Ellen van de Linde, Anne van Asperen, reserve: Benedicte Kreuk, Marlotte van Oostenbrugge
26 mei
Mirella Koppenaal, Rhodé de Bonte, reserve: Noëmi van Delft, Marieke Fase

Weeksluiting
20 mei        Dhr. W. van Drongelen, orgel: dhr. M. Saarloos

Medeleven
Zondag deden we voorbede voor gemeenteleden die te maken hebben met een ernstige ziekte en met zorgen en verdriet. We deden voorbede voor Sabrina, een dochter van Hannie de Vries, Wetering 28 te Hellevoetsluis, die ook te maken heeft met een ernstige ziekte. Laten we steeds de HEERE zoeken, opdat Hij in alle nood voorziet!

Koninklijke onderscheiding
Onlangs mocht mw. Lenie Kamp-Kamerling, Lincolnplein 2, een koninklijke onderscheiding ontvangen. In Ebbe en Vloed, één van de plekken waar zij zich mag inzetten, kreeg zij een lintje opgespeld door mevrouw de burgemeester, vanwege 40-jaren van vrijwilligerswerk, onder meer voor het Rode Kruis. Wat is het mooi dat u al deze jaren de kracht en de gezondheid hebt ontvangen, en ook de liefde in het hart, om goed werk te doen. We mogen het wel beschouwen als een werk van Gods goedheid, wanneer we oog, oor en hart krijgen voor onze naasten, en zo een helpende hand mogen bieden. We hopen van harte dat u het werk nog vele jaren mag voortzetten, en zo tot zegen mag zijn!

Vlinder
In een preek over Kolossensen 3 geeft dr. Kohlbrugge het voorbeeld van een vlinder die uit zijn cocon komt. Ons zondig leven is als die cocon. De vlinder vliegt bij de cocon vandaan, tot hij zich neerzet op een bloem om daar honing uit te zuigen. Zondag hopen we de Bloem vol honing te ontvangen in ons midden. Laten allen die weten dat zij in zichzelf geen leven hebben, en die verzoening nodig hebben, als vlinders tot Hem komen!

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Bediening Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag hopen we opnieuw het Heilig Avondmaal te ontvangen. Onlangs heeft de kerkenraad besloten ertoe over te gaan brood en wijn weer te bedienen in een dubbele rij rondom de Avondmaalstafel. Wel willen we de stoelen rondom de tafel zodanig neerzetten dat de onderlinge afstand gewaarborgd blijft, en ook zullen brood en wijn nog worden uitgereikt door de ambtsdragers die rondgaan met de schalen en de cupjes. Omdat de ambtsdragers hiertoe de ruimte nodig hebben, zal voor de tweede rij van deelnemers niet de eerste maar de tweede bank worden gebruikt (ter verduidelijking: niet de ambtsdragerbank, maar die daar achter). We hopen en bidden dat het Heilig Avondmaal mag worden bediend onder de nabijheid en de zegen van de HEERE.

Opbouwdag
Doordat het tijdsbestek te kort bleek om in overleg tussen evangelisatiecommissie en kerkenraad  te komen tot een invulling van de voorgenomen opbouw-dag, is besloten deze niet door te laten gaan. De kerkenraad beraadt zich over alternatieve mogelijkheden om de leden van de gemeente in contact te brengen met elkaar.

Uzon
Zaterdag 21mei zamelen wij kleding in voor onze zustergemeente in Uzon (Roemenië)  op ons inzameladres aan de Capelleweg 48 (bij het grijze hek) te Oude-Tonge. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304 . Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Uw gift voor de transportkosten is door de huidige brandstof prijzen meer dan welkom! De werkgroep

Collecte Op weg met de ander
Leven met een handicap kan heel moeilijk zijn. De Heere Jezus leert ons dat in Zijn gemeente elk lid evenzeer nodig is. “Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk.” (1 Kor.12 vers 22). De missie van vereniging Op weg met de ander is de Christelijke gemeente bewust te maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in de gemeente. Ook streven ze ernaar om hen zoveel als mogelijk te integreren in de samenleving. En ook bieden ze hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders in de vorm van werk, inkomen, wonen en welzijn. Laten we deze vereniging gedenken in onze gaven en gebeden!

Collecte stichting Gave
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Naam van de Heere Jezus worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en bij God. Gave is een interkerkelijke organisatie, en maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan, initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. Laten we deze stichting gedenken in onze gebeden en Gave’n!

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €10,- en € 50,- voor de kerk en €10,- voor Uzon. Heel hartelijk dank voor uw gaven!