Geschiedenis

De Hervormde gemeente van Oude-Tonge is rond het jaar 1575 gesticht. In de loop der jaren hebben vele predikanten de gemeente mogen dienen. Een lijst van predikanten is opgenomen op deze website.

In het kerkelijk zegel van de Hervormde Gemeente te Oude-Tonge wordt de tekst uit Spreuken 15 vers 4 uitgebeeld: ‘Het medicijn van de tong is een boom des levens’.

De Hervormde gemeente rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. Sinds 1 mei 2004 is onze gemeente een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk van Nederland (PKN).

In het Beleidsplan heeft de kerkenraad uitgesproken dat de gemeente zich bijzonder verbonden weet met het gereformeerd belijden en, levend van Gods trouw, zich geroepen voelt binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de Koning van de Kerk, Jezus Christus, ons heeft geroepen.

 De kerkenraad verklaart daarbij onder meer:

‘Met de kerk belijden wij dat “Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan” (art. 27 Nederlandse Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart.

Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming.

Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd.

Als wij zo als gemeente onze plaats in nemen binnen het geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven van de gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen:

-in de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis van het geloof zijn gekomen.

-in de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten.

-omdat wij ons schuldig weten onze gaven “ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden” (antw. 55 Heidelbergse Catechismus) zullen wij de kerk en elkaar blijven oproepen om in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van de kerk de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.’