Plaatselijke regeling

In de kerkorde en de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt.

Met het oog daarop is ook voor de Hervormde gemeente van Oude-Tonge een plaatselijke regeling opgesteld. Deze regeling is enerzijds een uitwerking van wat in de kerkorde en de ordinanties is vastgelegd, maar kan anderzijds niet los gezien worden van het Beleidsplan van de Hervormde gemeente van Oude-Tonge, waarin nadrukkelijk is vastgelegd op welke wijze we gemeente willen zijn (namelijk een gemeente die zich gebonden weet aan het gereformeerd belijden).

De eerste plaatselijke regeling dateert uit 2004. Na ruim 10 jaar gebruik en diverse kleinere of grotere wijzigingen in de kerkorde is de plaatselijke regeling per 1 april 2021 geactualiseerd.