ANBI-gegevens College van Kerkrentmeesters

Kerk

Sinds 1 januari 2008 heeft de Protestantse Kerk in Nederland een groepsbeschikking waarmee zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) . Deze groepsbeschikking is tevens geldig voor al haar zelfstandige onderdelen, zoals plaatselijke gemeenten en diaconieën. Naast de voorwaarden voor de ANBI-status, moet ook worden voldaan aan de transparantievereisten.


Hieronder zijn de actuele ANBI-gegevens van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Oude-Tonge opgenomen.

Algemene gegevens
Naam ANBI : Protestantse Kerk in Nederland | Hervormde gemeente Oude-Tonge

Adres kerkgebouw: Kerkring 1, 3255 AH Oude-Tonge
Postadres scriba: Van Halenstraat 48, 3255 BN Oude-Tonge
e-mail: scriba@hervormdoudetonge.nl
RSIN/fiscaal nummer: 002686879
KvK-nummer: 76429024

Websiteadres : http://www.hervormdoudetonge.nl  

Contactgegevens Kerkrentmeesters:    Mercuriuslaan 5, 3255TV, Oude-Tonge,
e-mail: kerkrentmeesters@hervormdoudetonge.nl
Bankrekening: NL28 RABO 0352 2006 34

Doelstelling    
In overeenstemming met de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Oude-Tonge belast met de zorg voor alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. De niet-diaconale vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters(CvK).

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak de voortgang van de eredienst en alle andere daarmee samenhangende activiteiten en taken van de gemeente in personele, materiële en financiële zin te borgen. Juist ook omdat het gaat om de voortgang van de prediking is de zorg voor de stoffelijke belangen ook een geestelijke zorg, die is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.

Beleidsplan    
Het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland is vastgelegd in de Kerkorde. Het beleid van de Hervormde gemeente Oude-Tonge is vastgelegd in het Beleidsplan 2018-2021.  


Samenstelling bestuur
De Hervormde gemeente te Oude-Tonge wordt aangestuurd door een kerkenraad, die (indien voltallig) bestaat uit één predikant, vijf ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en vijf diakenen.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeester en vijf kerkrentmeesters.

Beloningsbeleid
De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Personeel, in dienst van het college, ontvangt een beloning conform de regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten    
Het College van Kerkrentmeesters heeft zich in de afgelopen periode onder meer beziggehouden met:
•    Voorbereiden en opstellen van begroting en jaarrekening
•    Financieel beheer en financiële ondersteuning kerkelijke activiteiten
•    Voorbereiding en uitvoering activiteiten voor geldwerving (o.a. Aktie Kerkbalans)
•    Personeelsbeheer en –beleid
•    Beheer ledenregistratie
•    Beheer van de gebouwen (kerk en pastorie)
•    Onderhoud van de gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan
•    Pachtbeleid en verpachting van percelen akkerbouwland
•    Afstemming met het College van Diakenen
Voor een uitgebreider verslag wordt verwezen naar de bijlage.

Financiële verantwoording    
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Het onderhoud aan de kerk wordt uitgevoerd in overeenstemming met het meerjarenonderhoudsplan, waarvoor een SIM-subsidie wordt ontvangen via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Verkorte staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. Deze ANBI-publicatie maakt deel uit van de jaarrekening van het College van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Oude-Tonge.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslag jaar (en ter vergelijking het daaraan voorafgaande jaar). De voorgenomen bestedingen voor het volgende begrotingsjaar zullen naar verwachting niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
De staat van baten en lasten is als pdf-bestand opgenomen onder de toelichting.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Aktie Kerkbalans gevraagd om een bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente bezit enig vermogen in de vorm van landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.