29 november

Zondag 29 november
10.00 uur    Ds. M. Kreuk
18.00 uur    Ds. P.M. van’t Hof

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 38: 1 en 5
n.m.    Ps 115: 5 en 6

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Algemeen diaconie

Kinderoppas
Willemijn van Delft, Yasmine van den Boogert, Luciëlla de Penning, reserve: Benedicte

Medeleven
Mw. Maliepaard-Stoutjesdijk, werd uit het ziekenhuis overgebracht naar de Geldershof in Dirksland. Het is heel fijn dat dit weer kon. We hopen van harte dat zij goed mag herstellen. Laten wij mevrouw Maliepaard in onze gebeden gedenken. De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen in waarheid!

Catechisaties
Laatst totaal onverwacht een levendige discussie met de oudste groep. Normaal gesproken zijn onze catechisanten nogal rustig en meegaand, het zijn geen grote revolutionairen. Maar merkwaardigerwijs liep de temperatuur opeens op, toen het over het milieu ging. En dan vooral over de vraag of om het milieu te sparen het vuurwerk moest worden afgeschaft. Tja, dat leverde enig vuurwerk op! Intussen discussiëren we verder: wat kunnen we doen voor het milieu? Wat is onze roeping hierin?  Boeiend!

Donorzijn?
Het bleek toch nog wel een hele opgave om na te denken over dit actuele thema in het licht van het Bijbels getuigenis. Omdat de Bijbel dit vraagstuk nog niet kent, moeten we het doen met Bijbelwoorden die er aan lijken te raken. In de voorbereiding heb ik onder meer veel gehad aan een heel informatief boek van de christelijke ethicus dr. R. Seldenrijk, getiteld ‘Organen en weefsels op reis’. Via internet kon ik het boek nog nieuw bestellen, het zal ongetwijfeld ook tweedehands verkrijgbaar zijn. Als je meer wilt weten over de technische kant van dit vraagstuk en tegelijk enige Bijbelse bezinning zoekt, kun je hier goed terecht. Al is het boek intussen wel iets gedateerd, omdat we leven in een snel veranderende wereld.
Wat ons hier in huis wel bezighoudt, is de vraag wat er wellicht zal kunnen gebeuren, wanneer je in een ziekenhuis komt te liggen en je organen wellicht nog in goede conditie zijn, maar het sterven zich heeft aangekondigd. Zullen de artsen dan wellicht om het behoud van die organen beslissingen nemen, die ons stervensproces zouden kunnen versnellen? En als soms nog niet duidelijk is dat onze curve naar het einde neigt, zullen zij nog werkelijk voor ons leven willen vechten? We mogen wellicht niet op voorhand vrezen voor wat komt. Maar welke veranderingen zal de nieuwe donorwet teweegbrengen in het praktisch handelen rond het levenseinde? Ik weet niet of we dit wel overzien.
Ook kreeg ik van één van u nog een artikel aangereikt (van de website stichting-promise.nl) waarin duidelijk werd dat er met name in veel Aziatische landen een afschuwelijke praktijk is van (soms zelfs: gedwongen) uitnemen van organen (bij  bijvoorbeeld gevangenen), met het oog op de verhandeling ervan. Er zijn altijd weer krachten en machten die van goede mogelijkheden een kwaad gebruik willen maken. Anderzijds: misbruik sluit een goed gebruik van de mogelijkheden misschien niet uit? Zelf werd ik uiteindelijk misschien nog het meest getroffen door de woorden van Paulus in Romeinen 12:1, over het stellen van je lichaam tot een levend offer dat welbehagelijk is voor God. Dit wijden van je lichaam aan de dienst van de HEERE kan tijdens je leven gestalte krijgen, maar intussen wellicht dus ook wanneer het einde van je leven in zicht zou komen. Is het uiteindelijk niet toch een goede gedachte, dat je gééft wat je van de HEERE hebt ontvángen? En dat woordje ‘zoals’! ‘Zoals Ik u heb liefgehad’ (Johannes 15:12). Beste mensen, ik wens u en jullie allemaal heel veel wijsheid, in het maken van deze ingewikkelde keuze!

Verkondiging
Zondagmorgen zal het de eerste Adventszondag zijn. Het lijkt mij goed hier aandacht aan te geven. Dit betekent dat de behandeling van de geboden voorlopig even wordt opgeschort. Het schoot ook zondag al even door de gedachten: terwijl we geroepen worden om de Naam van de HEERE hoog te houden en die zeker niet te misbruiken of als een stopwoord te behandelen, is het ook goed om ons te realiseren, dat de HEERE Zijn Naam ten volle heeft waargemaakt in de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld. In de Heere Jezus blijkt dat de HEERE werkelijk is, Wie zijn Naam zegt dát Hij is: Ik zal zijn die Ik zijn zal, Ik ben erbij. Hoe is God ons in Zijn lieve Zoon nabij gekomen. Laten we bidden: Kom in mijn hart, Heere Jezus!

Met een hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Kerstgroeten Uzon
Ook dit jaar is het weer mogelijk uw kerstgroeten naar onze broeders en zusters in Uzon te sturen. Vanwege het coronavirus zijn we wel genoodzaakt het op een andere manier aan te pakken dan in voorgaande jaren. Omdat we maar met weinig mensen mogen samenkomen in de kerkdienst heeft het weinig zin een doos neer te zetten bij de ingang van de kerk. Daarom is het dit jaar mogelijk uw ongefrankeerde kerstwensen in te leveren bij de pastorie, of  bij de werkgroepleden Arie (Wilhelminastraat 10) of Marian (Van Halenstraat 31). Dit kan tot 12 december. Bent u niet in de gelegenheid uw wensen in te leveren, belt u dan met Arie (641304). Dan zal hij ze bij u op komen halen. Voorbeeldteksten in het Hongaars zullen op de website van de kerk worden geplaatst. De werkgroep zal ervoor zorgen dat uw wensen op tijd in Uzon aankomen. We hopen ook dit jaar weer op veel kerstgroeten voor onze zustergemeente! De werkgroep

Kerkbalans en collecten
Het einde van het jaar nadert. Altijd weer spannend voor de penningmeester in hoeverre we de begroting gaan halen. De opbrengst van de Aktie Kerkbalans loopt ongeveer gelijk op met vorig jaar. De collecteopbrengsten lopen wat achter bij vorig jaar, vooral doordat er minder kerkbezoek mogelijk is. Daartegenover staan extra kosten door de corona maatregelen. Daarom een herinnering om te blijven geven. Als u niet naar de kerk kunt dan kan dit door overschrijving op onze bankrekening of heel gemakkelijk met de GIVT app. Ook voor de Solidariteitskas missen we nog wat betalingen. Wij vertrouwen op uw blijvende steun.