28 april 2024

Zondag  28 april 2024
10.00 uur ds. W. Koelewijn, Bergschenhoek    
18.00 uur ds. W.A. van den Born, Hei en Boeicop    

Collecten tijdens de eredienst
1e collecte Uzon
2e collecte instandhouding eredienst en pastoraat
3e collecte kerkradio/geluidsinstallatie, deze collecte is bij de uitgang, als collectanten worden Julian en Levi de Bonte verwacht, alvast hartelijk bedankt jongens!
 
A.s zondag mag u uw gaven weer geven voor Uzon. Zoals u weet ondersteunen wij ook de vakantie bijbelclub activiteit in Uzon. 
In Uzon is juist de verspreiding van het Evangelie hard nodig. Het is ook een vergrijzende gemeente. Als de kinderen gaan studeren vertrekken ze uit de gemeente, dus is het heel belangrijk dat ze daarvoor nog met het evangelie in aanraking komen. Werkt u daar aan mee? 
Namens uw zuster gemeente hartelijk dank.

Kinderoppas
Deze week staan op het rooster: Mirella Koppenaal, Gerianne de Jong en Anne van den Doel.

Weeksluiting
Cok de Bruin zal a.s. vrijdag de weeksluiting verzorgen in Ebbe&Vloed, Marcel Saarloos begeleidt het zingen op het orgel. 

Gemeenteleven
Zondag mochten we voorbede doen voor mw. C. Dogterom-de Bruin, afgelopen zaterdag is ze weer thuisgekomen in haar woning aan de Grijsoord. We hopen en bidden dat ze daar verder mag herstellen.

Beleidskader
In de afgelopen maanden is door een schrijfgroep en een klankbordgroep gewerkt aan een nieuw Beleidskader 2024-2028 voor onze gemeente. De kerkenraad heeft het concept daarvan afgelopen week besproken en goedgekeurd en heeft dat via de Kerkapp gedeeld. Mocht u niet in de Kerkapp zitten en toch een exemplaar per mail of op papier willen ontvangen, neem dan contact op met de scriba of de wijkouderling.

Dankbaarheid
“Langs deze weg willen wij alle mensen bedanken voor de vele lieve woorden en blijken van medeleven, op welke manier dan ook, naar aanleiding van mijn ziekenhuisopname en de daaropvolgende behandeling. 
Daardoor hebben wij ons in de afgelopen week gesteund gevoeld.
Maar ook, en dat in de eerste plaats (!), zijn we God dank verschuldigd, omdat Hij erbij was en het werk van de artsen heeft gezegend.
Een lieve groet van Willem en Piny de Jong.”   

Bericht van het Vakantie Bijbel Feest-team
De voorbereidingen voor 'De tentdagen' van de VBF zijn in volle gang.
17 en 18 juli hopen we weer vele blije gezichten te zien. 
Dit kunnen wij niet zonder uw hulp. U kunt een telefoontje verwachten, maar  vind u het leuk om te helpen, laat het gerust alvast weten.
We zoeken mensen voor het begeleiden van groepjes, pannenkoeken bakken, sketches Bram en Britt, tent op en afbouwen, verhaal vertellen etc.
Vele handen maken licht werk. 
Groetjes, 
VBF-team  (Ellen, Elaine, Hans, Marjolein, Marlotte, Mirella, Mirian)

Gift
Onze pastoraal medewerker Martin van den Hoorn heeft 10 euro ontvangen voor de kerk.

Verkondiging
Zondagmorgen werd ons de vraag voorgelegd: zijn we werkelijk rijk of werkelijk arm? We werden opgeroepen ons leven niet te verspelen. Niet ons geld maar Christus’ bloed koopt ons vrij en verlost onze ziel uit de greep van het graf. Dan zal Hij ons opnemen in Zijn heerlijkheid.
In de avonddienst stond Johannes 21 vers 7 centraal, over de discipel die Jezus liefhad.
De liefde komt van weerskanten. Als we leven van de genade van God worden we gunnend  naar de ander. Waar Christus centraal staat daar is liefde en vrede. Bezield geloof.

Tenslotte
Zaterdag mogen we als land Koningsdag vieren, laten we biddend om ons koningshuis heen staan.  Voor de jongelui op school breekt de meivakantie aan, de gemeenteleden die er even tussenuit gaan wensen we een goede reis. We mogen weten dat God niet aan tijd of plaats gebonden is!
Ontvang een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad!