7 maart

Zondag 7 maart
10.00 uur    ds. C.N. van Dis, Vreeswijk
18.00 uur    ds. B. de Borst, den Bommel

Woensdag 10 maart
14.30 uur    ds. M. Kreuk
19.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 52: 5
n.m.    Ps 129: 1
10 maart
n.m.    Ps 130: 4

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkinterieur
3. Algemeen diaconie (onderhoud gebouwen)

10 maart
1.Eredienst/pastoraat
2. Biddagcollecte

Medeleven
Zondagavond deden we voorbede voor mw. Both-de Boed, Neptunuslaan 53. Mevrouw Both is in het ziekenhuis opgenomen, omdat zij is besmet met het Coronavirus en daardoor ernstige klachten kreeg. Zoals velen van u weten, heeft mevrouw Both al heel lang zuurstof in huis vanwege de conditie van haar longen. U zult begrijpen dat de zorgen groot zijn. Laten we onze geliefde zuster opdragen in onze gebeden. Moge onze God haar nabij zijn, en herstel geven! Ook hoorden we van andere leden van onze gemeente die besmet zijn geraakt met het virus. We hopen en bidden dat zij allen bewaard mogen worden, en dat zij mogen genezen. Zondagmorgen mochten we dankzeggen met Hannie de Vries, Wetering 28 te Hellevoetsluis. De operatie aan zijn galblaas is goed verlopen. Zo goed dat Hannie zondag al weer bij ons kon zijn! We mochten samen doen, wat het lied die morgen zong: de palm van onze eerbied spreiden, langs de weg die onze Koning rijdt! De Heere Jezus heeft Hannie bewaard. Wij danken en loven Hem! En bidden dat Hannie goed mag herstellen.

Catechisaties
Vanwege de biddag zullen er in de komende week geen catechisaties zijn. Op maandag 15 maart hopen we weer verder te gaan.

Biddag
Op woensdag 10 maart hopen we Biddag te houden voor gewas en arbeid. Er wordt op dit moment nog overlegd over de aanvangstijd van de kindvriendelijke dienst. U en jullie zullen daar zondag ongetwijfeld meer over horen! Ik denk dat het in die dienst zal gaan over Nehemia als ‘biddende bouwer’, aan de hand van het Bijbelhoofdstuk Nehemia 2. Nehemia was een man die de HEERE kende en tot Hem bad. De HEERE wilde met hem zijn. En zo mocht Nehemia beginnen aan de bouw van de muur van het verwoeste Jeruzalem. Het is een geschiedenis die ons moed mag geven en die ook onze kinderen leert, dat het goed is om alles van je leven in gebed met God te delen!
Voor de avonddienst op Biddag denk ik aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Die gelijkenis leert ons ‘dat men altijd bidden moet en niet de moed verliezen’ (Lucas 18:1). Aan het slot van de gelijkenis stelt de Heere Jezus dan wel de indringende vraag: ‘Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden’?  
Het Woord is groot
Ik kan het in deze kolommen slecht weergeven, wat Kohlbrugge allemaal zegt in zijn leerzame preek over Lucas 17:5-10, waar we het zondagavond over hadden. De preek staat in het laatste ‘Twaalftal’ (voor wie die misschien bezit). Misschien mag hier een enkel citaat volstaan: ‘Is het u te doen om het ware geloof, om de ware werken? Welnu, werk dan niet verkeerd, door dit alles te zoeken om dáárin een vastigheid te hebben. Zoek het niet hier beneden, zie naar Boven. Zoek het niet bij het vlees, niet in uw hart, zie uw God in het hart! Tracht niet naar het grote, om uit het geloof en uit de werken u een Christus, dat is een afgod te maken. Naar het Woord heen, naar de Bevelen toe en u dááraan onderworpen! Het Woord is groot, het Bevel is groot. (…) Wees arm, gevoel uw nood door en door, strek dán uw hand uit, de hand van uw hart, dat is de hand van het geloof, en neemt áán de u voorgehouden ontferming en innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God in Christus Jezus. Neem áán het rijke geschenk: Christus. Hebt u Hem aangenomen, dan zult u in Hem ook alzó wandelen, zoals u Hem aangenomen hebt. Amen’. Einde citaat. Geliefde gemeente, ons geloof is klein, en het wordt vaak niet veel groter. Maar het hoeft ook niet groot te worden. Het geloof dat in zichzelf niets is, mag zich vasthouden aan Hem Die waarachtig groot is, in heiligheid, maar ook in barmhartigheid, voor Wie niets onmogelijk is. Wie zich in al zijn nood en gebrek aan de Heere Jezus vasthoudt, die wordt zeer zeker behouden en bewaard. En hij komt, zoals Kohlbrugge in deze preek ook nog zegt: ‘over alles heen’! Laten we hopen en bidden dat het Woord ook aanstaande zondag weer groot zal zijn in ons midden, en in onze harten.

Met hartelijke groet,
ook namens Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Nieuws van de werkgroep Uzon
Inmiddels is het maart en daarmee is er een einde gekomen aan de winterhulpactie voor onze zustergemeente in Uzon. We mogen dankbaar melden dat velen van u gehoor hebben gegeven aan onze oproep in januari! Daardoor hebben we dit seizoen de actie af kunnen sluiten met een prachtig resultaat. We willen u heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen! We begrepen dat er door het Coronavirus vaker een beroep wordt gedaan op de kerkelijke gemeente. De kerkdiensten worden digitaal uitgezonden, maar lang niet alle leden beschikken over internet of Wifi. Daarom vragen we u opnieuw: blijft u meeleven en vooral meebidden voor onze zustergemeente? De werkgroep Uzon