7 februari

Zondag 7 februari
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 48: 1
n.m.    Ps 125: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Kerkradio/geluidsinstallatie
3. Project 10:27 Congo

Medeleven
Zondagmorgen deden we opnieuw voorbede voor mw. de Vos-Zoeteman, Capelleweg 58. Mevrouw de Vos lijdt al geruime tijd aan een wond die zich maar niet wil sluiten. Dit geeft veel pijn, ook in de nachten. Laten we haar voortdurend opdragen, in onze gebeden!

Jubileum
Op 25 januari mochten René en Margriet Meijer, Julianastraat 70, 12,5 jaar getrouwd zijn. Het is zeer bijzonder dat jullie dit samen mogen beleven. Jullie hebben in de achterliggende jaren veel meegemaakt. Maar de HEERE geeft jullie nog het leven, en ook mocht je samen Daniël ontvangen, tot grote blijdschap van jullie beider hart. We danken God dat Hij jullie dit geeft. En we bidden Hem dat Hij jullie nog lange tijd voor en met elkaar bewaren. Dat Hij jullie zal zegenen, en jullie tot zegen stellen, voor allen die je mag ontmoeten!

Catechisaties
We zetten het zoomen voort, en wel op de traditionele tijden. Met de jongste groep keerden we terug naar hun eigen boekje, en naar de letter J van Jeugd. Het gaat onder meer over de vraag of je het fijn vindt om jong te zijn. De Bijbel zegt dat de jeugd de beste tijd is om God te zoeken. Waarom zou dat zijn? De tweede groep komt aan de letter IJ van IJdelheid, een belangrijk Bijbels woord, dat we in verschillende Bijbels uitdrukkingen tegenkomen. Wat die dan voor ons betekenen? Groep drie komt toe aan het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. De Heere Jezus leert dat dit gebod niet alleen zoiets als moord afwijst! In de oudste groep houden we ons sinds enige tijd bezig met het gebed. Nadat we spraken over verhoorde en onverhoorde gebeden, en over gebedstijden en gebedshoudingen, gaan we beter kijken naar het modélgebed, het Onze Vader. De catechisatie zal zeker ook baat hebben bij het gebed van onze gemeenteleden!

Uitgaan
De belijdeniscatechisanten stelden spontaan voor het samen te hebben over een paar practische vragen: wat kan nog wel en wat kan niet meer, wanneer je christen wordt? Concreet wilden zij het hebben over uitgaan, en over muziek en films. Heel goed dat jullie je vragen stellen, mensen. Samen zoeken we naar een antwoord!

Verkondiging
Aanvankelijk had ik mij voorgenomen zondagmorgen de serie over de geboden te hervatten. Om redenen van uiteenlopende aard denk ik dat het nu toch de andere helft van de tweelings-geschiedenis zal worden. We kunnen dan onze reeks over het ‘geloof’ in het Evangelie naar Lucas voorzetten. Want het is juist in verband met het sterven van het dochtertje van Jaïrus dat de Heere Jezus die bijzondere woorden spreekt: ‘Vrees niet, geloof alleen’ (Lucas 8:50). Laten wij hopen en bidden dat onze God kracht wil verlenen aan de bediening van het Woord. Deze kracht is altijd een gave, we krijgen deze als voorgangers nooit in de vingers. Zoals ook Paulus wel wist, toen hij er speciaal om vroeg: ‘Bidt meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken’ (Col 4:2). Het is een wónder als de deur van het Woord geopend wordt! Laten wij bidden dat dát wonder zich in ons midden telkens opnieuw mag voordoen.

Oriëntatie
Als vanzelf gingen de gesprekken dezer weken terug naar de dagen van de watersnoodramp in 1953. Eén van u vertelde hoe u in die bange en koude nacht probeerde met een koppel paarden en koeien vanuit de polder op de dijk te komen. Het water was al overal. Eerst kon u zich richten op het hek van de boerderij, daarna wachtte een ondergelopen weg. Gelukkig stond er boven aan de dijk een huis waar u zich op kon oriënteren. Helaas weken er toch een paar dieren af naar een bedrijf dat ook nog langs de weg was gelegen. Die dieren zijn helaas verdronken. De andere zijn gelukkig gered, evenals uzelf, en allen die bij u hoorden. Ik zei: de HEERE heeft u bewaard! En toen zei u: ‘En dat doet Hij nóg! Ik mag iedere dag danken, dat ik er nog ben’. Ook spraken we samen over de Heere Jezus Christus, in Wie de HEERE heeft gezorgd voor een volkomen behoud. We moeten op de dijk van Zijn volbrachte werk terecht komen. En het oriëntatiepunt? Dat is Zijn kruis, op de heuvel Golgotha. Wie zijn oog op de Heere Jezus gevestigd houdt, wie maar steeds de richting zoekt van Zijn volbrachte werk alleen, die wordt behouden en bewaard. Geliefde leden van onze gemeente. U die ook treurt om het verlies van dierbare familieleden, in één bange, donkere nacht van uw zijde weggenomen, wij dragen u allen op, en wij bevelen u aan in de hoede en zorg van de HEERE. Moge Hij u met Zijn vertroosting nabij zijn.

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Collecte project 10 27 Congo
Op de zendingspost van Lolwa (Noordoost-Congo), ooit gesticht door zendingswerkers, staat een ziekenhuis, een kerk en een school. Sinds de zendingswerkers 22 jaar geleden de zendingspost verlieten, is de zorg erg verslechterd, mede ook door de oorlogen die er hebben gewoed. In het ziekenhuis werkt arts Mark Godeschalk samen met twee andere dokters en een aantal verpleegkundigen. Zij hebben slechts beperkte middelen voor het stellen van diagnoses en om patiënten te behandelen. Om goede zorg te kunnen bieden is er dringend behoefte aan uitbreiding van medische apparatuur. Door middel van dit project willen we het ziekenhuis in Lolwa helpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit zal de gezondheid van de bevolking rondom Lolwa ten goede komen.

Gemeenteavond
Op D.V. woensdag 17 februari 20.00 wordt er een online gemeenteavond georganiseerd. Aanmelden hiervoor kan via de website van de kerk. Na aanmelding wordt vooraf de link verstuurd voor deelname. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Richt u zich voor informatie tot ouderling Jeroen van Nieuwaal.

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €20,- (waarvan €10,- voor de kerk en €10,- voor de kerktelefoon) en €50,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!