6 juni

Zondag 6 juni
10.00 uur    ds. M. Kreuk, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur    ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps. 62: 3
n.m.    Ps. 141: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkgebouw
3. Stichting Ontmoeting

Kinderoppas
Eelkje Bouter, Anne Dogterom, Benedicte Kreuk, reserve: Lyke Buscop

Medeleven
We dachten in ons gebed aan dhr. J.J. van der Welle, Sperwer 591 Sommelsdijk. Dhr. van der Welle is sinds enige tijd overgebracht naar zijn eigen appartement. Helaas lijkt het er op dat er geen verbetering meer zal optreden in zijn beperkingen door het herseninfarct dat hem trof. Ook was hij de laatste tijd echt ziek. Het leven van onze geliefde broeder is broos. Maar zijn geest is nog wakker. Toen ik voorstelde dat we zondag voor hem zouden bidden, zei hij: dan zal ik bidden voor jullie! Jan was blij te horen dat een mooie groep catechisanten belijdenis deed. Samen houden we vast aan de belijdenis van de hoop op de Heere Jezus Christus, Die het verlorene zoekt om dat te redden. Mocht Gods Geest ook Jan steeds vervullen met Zijn vertroosting!

Welkom
Op de Beatrixstraat 5 is mevrouw van den Berge-Moree komen wonen. Zij heeft aangegeven graag met onze gemeente mee te willen leven. Daarom heten we haar hierbij graag welkom in ons midden! Mw. van den Berge heeft veel meegemaakt. Mocht onze God haar steeds zoeken en vinden met Zijn vertroosting. ‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw!’ (Heb. 10:23).

Voorbereiding
Zondag mochten we een bijzondere dienst beleven, samen met onze nieuwe belijdende leden en hun familie en vrienden. Dankbaar zijn we om het geloof dat de HEERE in hun harten heeft gewerkt, met het voornemen om ook aan de hand van de HEERE te blijven wandelen. Wat was het ook fijn dat de zon na afloop zo heerlijk scheen, en we elkaar konden begroeten op het pad naast de kerk. We hebben zo samen veel goeds ontvangen! Mocht onze God ‘al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengen, opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem’ (II Thess 1:11). Met andere woorden: laten we bidden dat de HEERE zal voortgaan om het geloof in jullie te versterken en Zijn Naam in en voor jullie groot te maken!
Nu zien we dan samen uit naar opnieuw een bijzondere dienst, namelijk de bediening van het Heilig Avondmaal, op zondag 13 juni. We hebben als kerkenraad het voornemen dit deze keer te houden in een tweetal diensten, om 10.00 uur en 18.00 uur. Houdt uw mailbox in het oog, voor de uitnodigingen. Om continuïteit te brengen in de tekstkeuzes, denk ik voorlopig maar eens vast te houden aan de Hebreëen-brief, die we juist zondag voor het eerst hebben open geslagen. Laten we bidden om zegen. Gevouwen handen ontvangen de meeste genade.
Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Gebedssamenkomst
Op woensdagavond 3 juni hopen we om 20.30 uur weer fysiek een gebedssamenkomst te houden in gebouw Aktivia. We willen de Heere danken voor Zijn zegeningen en biddend afhankelijk zijn van Hem, als gemeente. Mochten we met teveel mensen zijn, dan wijken we uit naar het koor van de kerk. Iedereen (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!

Inschrijven kerktijd.nl
Beste gemeenteleden. Helaas duurt de Corona voort en kunnen we vooralsnog niet samenkomen als gehele gemeente, om naar het Woord te luisteren en Gods Naam groot te maken! Helaas missen we nog  gemeenteleden die de kerkdiensten bezoeken. Gelukkig schrijven zich steeds meer bezoekers/gemeenteleden in. We roepen u dan ook van harte op om u aan te melden in kerktijd.nl en zo samen de kerkdiensten te  bezoeken. U vindt de aanmeld-link voor kerktijd.nl op onze website: www.hervormdoudetonge.nl . Mocht u vragen hebben over het aanmelden of over het bezoeken van de kerkdiensten dan kunt u contact opnemen met ouderling Wijnand Meijer, email: wijnandmeijer@telfort.nl, telefoonnummer: 06-23281991. Met vriendelijke groet, in Christus verbonden, uw kerkenraad.

Vacature beheerder
De beheerder van onze verenigingsgebouwen, Coby Klem, heeft enige tijd geleden aangegeven haar functie te willen beëindigen. Lange tijd heeft zij Diakonia en Aktivia op vaardige wijze beheerd en gastvrij opengesteld voor verenigingen, clubs, huurders enz. We zullen Coby zeker missen en danken haar nu al voor alles wat zij voor onze gemeente heeft betekend in deze functie. Coby gaat nog door met haar werkzaamheden tot er een opvolger is en we zullen op een later moment, ook als de omstandigheden dat toelaten, afscheid nemen van Coby als beheerder. De colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben een profielschets gemaakt voor een nieuwe beheerder. Deze profielschets is te vinden op de website van onze gemeente. We roepen belangstellenden op te solliciteren naar de functie van beheerder. Dit kan tot 14 juni a.s. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met kerkrentmeester Anja de Penning (06-24937241).

Plaatselijke regeling
Enige tijd geleden is de plaatselijke regeling van onze gemeente aangepast. In een plaatselijke regeling wordt vastgelegd welke keuzes we hier ter plaatse maken, in gevallen waarin de kerkorde van onze kerk daar om vraagt. De nieuwe regeling is op de website van onze gemeente geplaatst.  Ook liggen er sinds zondag in ons kerkgebouw enige gedrukte exemplaren, die meegenomen kunnen worden door ieder die geen toegang heeft tot de digitale editie.

Koinonia
Beste gemeenteleden. Afgelopen week is Koinonia verspreid via de Zaaier. Heeft u geen Koinonia ontvangen, dan ligt er een stapeltje in de kerk waar u er  één van kunt meenemen. Ook kunt u een digitaal exemplaar (pdf) aanvragen via koinonia@hervormdoudetonge.nl.