4 april

Zondag 4 april
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. B.E. Weerd, Papendrecht

Maandag 5 april
10.00 uur    Paasfeestviering zondagschool

Zingen voor de dienst
v.m.    L. 167: 1
n.m.    Ps. 118: 8

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Energiekosten
3. Hospice Calando

5 april
1.Eredienst/pastoraat
2. Zondagschool

Medeleven
In de afgelopen week werd mw. de Vos-van den Bos, ’t Getij 46, opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig mocht zij al snel weer terugkeren naar Ebbe en Vloed. Intussen is het wel ingrijpend, als je merkt dat je zo snel iets kan overkomen. Laten we mw. de Vos en ook haar zoon Rico in onze gebeden gedenken. Ook Gerda Mourik, Zuiddijk 61a.144, leeft in spanning, in afwachting van de uitslag van een onderzoek. We hopen en bidden dat de uitslag mee mag vallen en dat Gerda nog lange tijd voor Jan en de kinderen en ons allen mag worden bewaard! Voor Hannie de Vries, Wetering 28 te Hellevoetsluis, kon het onderzoek de vorige keer onverwacht niet doorgaan. We hopen dat het deze keer wel is gelukt en dat de uitslag mee mag vallen! Van de langdurig zieken noemen wij de naam van mw. Els Kik-Arensman, Handelskade 9. Els mag tot heden nog steeds de kracht hebben om een kuur te ondergaan, die haar ziekte remt. Maar het lopen is moeilijk geworden, en ze is wat meer aan huis gebonden. Wat in al deze dingen troost, is het geloof in de Heere Jezus Christus, Die grote smarten leed aan het kruis, om ons te redden. Omdat Zijn lijden niet tevergeefs was, mag er hoop zijn voor ieder die in Hem gelooft. Mocht onze God u beiden goed en nabij zijn. Dhr. Jan van der Welle is opgenomen op de revalidatieafdeling van Nieuw-Rijsenburgh, B2 kamer 545. Intussen komt er al weer wat beweging in zijn arm en ook in zijn been. Wat fijn! Laten we Jan voortdurend opdragen in onze gebeden. In de afgelopen week mocht Geert Dogterom terugkeren uit Frankrijk waar hij lange tijd heeft verkeerd op een Bijbelschool. We vinden het fijn dat Geert weer terug is, en hopen en bidden dat de bagage waarmee hij is toegerust voor hemzelf tot zegen zal zijn, en dat Geert zo ook zegen mag verspreiden richting de mensen die hij ontmoet! Ook deden we zondagmorgen voorbede voor Charlotte die goed werk doet in een vergelegen land. Moge onze God haar nabij zijn, en steeds opnieuw vervullen van Zijn heilige Geest.

Jubileum
Op 2 april – Goede Vrijdag! – hoopt het echtpaar Volwerk-Kagchelland, Marshof 32, 50 jaar te zijn getrouwd. Het is zeer bijzonder dat zij dit mogen bereiken, en we willen hen hiermee van harte feliciteren!  Het bijzondere ligt niet in het minst hierin dat dhr. Volwerk in zijn werkzame leven gevaarlijk werk heeft gedaan, zoals het opruimen van explosieven. Meerdere malen is hij hierbij aan de dood ontsnapt. En dit door de goede hand van God over zijn leven! God heeft u beiden, al die jaren door, voor en met elkaar bewaard. Ook mocht u samen twee zoons ontvangen, waardoor uw huwelijksverbond u een nieuwe zegen bracht. En we kunnen ons u beiden niet voorstellen zonder een glimlach op het gezicht. Ook de vreugde leeft na al die jaren voort. Het geheim? Ligt dat misschien in de kruisvlag, die wappert op het scheepje onder Jezus hoede? Daar waar ’s Vader Zoon aan boord is, waar wij uit al onze nood gedurig tot Hem opzien, in Hem ons heil alleen zoeken, daar heeft ons scheepje koers, en hebben wij een veilig strand voor het oog. Mocht de Heere Jezus Christus nog lange tijd de Roerganger zijn voor u beiden! Bijzonder trouwens, wanneer we op uw jubileumdag samen in geloof het oog mogen slaan op Hem, Die Zijn leven offerde voor onze zonden. Wat zullen we dan samen een Goede Vrijdag hebben! Graag wensen we u Zijn zegen, ook in de tijd die komt.

Verkondiging
Bijzondere dagen komen er aan. Eerst die zo bijzondere dag waarop we mogen gedenken hoe de Heere Jezus Christus Zijn leven heeft gegeven als een offer voor de zonden. Wel de meest heilige dag van het jaar. Laten we zoeken naar stilte die dag, en onze aandacht richten op Hem alleen. Opdat wij Hem samen mogen eren, en kon het zijn: door het werk van Zijn Geest in ons hart tot rust komen in Zijn volbrachte werk. Ik denk dat het over Lucas 23:46 zal gaan: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest’. En laten we bidden dat het daarna Pasen mag worden, in onze dienst en ook in onze harten. Dat de opstandingskracht van de Heere Jezus zich mag openbaren, in jong en oud! Zullen we ook aan de dienst met de kinderen op Tweede Paasdag onze volle aandacht geven? ‘Ik zeg het állen, dat Hij leeft’!

Rust
Direct na het Paasfeest hoopt uw predikant een klein weekje rust te zoeken. Op maandag 12 april hopen we weer verder te gaan.

De Opgestane
Waar gaat het om als je naar de kerk komt, of als je thuis op de dienst afstemt? Ik hoop dat het ons allen zal gaan om Eén, namelijk de Heere Jezus Christus. Laten we bidden dat de Opgestane ons gezelschap zal zoeken, dat Hij het ons Zelf komt zeggen: Vrede zij u! Wat zal het heerlijk zijn, wanneer Hij in ons midden is, en wanneer ons oog en ons hart wordt geopend, om op Hem te zien in Wie alles alleen te vinden is, wat wij nodig hebben.

Een gezegend Paasfeest gewenst!
Ds. M. Kreuk

Paasfeestviering zondagschool
Beste allemaal! Op maandag 5 april hopen we met de kinderen van de zondagsschool het Paasfeest te vieren. Helaas mag hier nog geen publiek bij zijn, vanwege de maatregelen. Maar het is wel te volgen via kerkdiensgemist.nl, en op die manier kunnen jullie en u de ochtend ook meebeleven. Het programma komt op de website van onze gemeente te staan, en kan worden gedownload. Het begint om 10.00 uur. We hopen zo met elkaar een goede en gezegende  Paasviering te hebben! De leiding

Collecte Calando
Hospice Calando is een huis voor iedereen die ongeneeslijk ziek is en bij wie het sterven aanstaande is. Calando zorgt ervoor dat de bewoner een naar omstandigheden zo aangenaam mogelijk verblijf krijgt. Het streven is om het lijden zo draaglijk mogelijk te maken. Ook  de ruimte en de rust om problemen te bespreken kunnen hieraan bijdragen, zowel voor de zieke als voor de naasten. De collecte wordt van harte aanbevolen!

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €10,- en €30,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!