31 januari

Zondag 31 januari
10.00 uur    Proponent E. van Velzen
18.00 uur    Ds. J.J. van Holten, IJsselstein

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 47: 1
n.m.    Ps 124: 1

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkgebouw

Medeleven
Zondagavond deden we voorbede voor mw. de Vos-Zoeteman, Capelleweg 58, 3255 LB. Nadat mw. de Vos een aantal maanden geleden bij een val haar bovenarm brak, is zij eigenlijk nog niet goed hersteld. Het lopen gaat moeizaam, zij is meer aan huis gebonden.  Gelukkig mochten we onlangs, bij de nieuwjaars-begroeting, vernemen dat zij nog altijd heel dankbaar en blijmoedig is, temeer daar ze met behulp van de techniek de diensten van onze gemeente goed kan volgen. En dat is echt een gave! Moge onze God onze geliefde zuster steeds met Zijn Heilige Geest vervullen, zodat u op de Heere Jezus mag zien, Die uw getrouwe Zaligmaker is. ‘In Uw licht zien wij hét licht!’ (Ps 36:10).

Catechisaties
Als ik deze regels schrijf, staan we nog vóór de poging catechisatie te houden met behulp van Zoom. Zoom is een mooi programma om er een zakelijke vergadering mee te houden. Het voeren van een geestelijk gesprek van leerzame aard is wat ingewikkelder. Je mist vooral ook wat sfeer. Maar goed, als iedereen zijn best doet (en dat kunnen de catechisanten heel goed!) dan kunnen we wellicht toch wel wat verder komen, op onze leerweg. We keerden terug naar de traditionele uren: 18.30, 19.15, 20.00 en 20.45 uur. Laten we bidden om gezegende uren!

Uw geloof heeft u behouden!
Dat was misschien wel het meest treffende in de geschiedenis van zondagavond: dat de Heere Jezus het zò zegt. Ik werd erop gewezen door ds. D.M. van de Linde, in diens mooie Bijbelstudie-boek over Lucas. Je zou eerder verwachten dat de Heere Jezus zou hebben gezegd: ‘Ik heb u behouden’. Want zo is het toch? Het behoud kan niet en nooit van ons geloof afhangen. Ons geloof is in zichzelf niets. Het wordt door Godzelf in ons hart gewerkt en is dan als een soort huls, die de zaligheid ontvangt zoals God die geeft in Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die zondaren redt door genade alleen. Maar dan toch legt de Heere Jezus de nadruk op de dáád van deze vrouw: úw geloof heeft u behouden! En dat terwijl zij eigenlijk niet meer deed dan van áchteren tot Hem komen. Clandestien eigenlijk, want zij maakte Hem daarmee onrein. En ze deed het steelsgewijze, in de hoop dat Hij en de anderen het niet zouden zien. Maar toen zij op Zijn herhaalde aandringen bevend voor de dag kwam en zich blootgaf, was Zijn oordeel zo verrassend zacht. Leerzaam! Wij gooien ons eigen geloof wel eens weg. Wij zeggen: wat ís mijn geloof eigenlijk, het is niet wat het moet zijn. Maar de Heere Jezus gooide het geloof van deze mevrouw niet weg. Ook wie uit zijn grote nood zich tot Hem om troost begeeft, wordt in genade aangenomen. En dan is het geloof waarmee ík geloof, voor Hem niet te gering. Dan is de stap die ík zet naar Hem toe in Zijn ogen kostbaar. Zo kostbaar dat Hij er het behoud aan verbindt. Wat een genade! Komt u zondag ook weer uw hand op de zoom van Zijn priesterkleed leggen? Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot!

De Zoom van Zijn kleed
Je kunt in de tijd die er voor staat eigenlijk bijna niets zeggen, en je moet altijd veel laten liggen. Eén van de dingen die ook nog aardig zijn om te weten, is dat het woord voor de zoom van Zijn kleed (Lucas 8:44) ook is terug te vinden in de Griekse vertaling van Numeri 15:38, waar het gaat over de kwastjes die de Israëlieten moesten maken aan de hoeken van hun kleren, en waaraan zij ook nog een blauw-purpuren draad moesten bevestigen. Die kwastjes waren bedoeld om de Israëlieten te herinneren aan de geboden van de HEERE, om daaraan te denken en die te doen. In zijn eerder genoemde boek over Lucas doet dominee van de Linde de suggestie dat de bloedvloeiende vrouw de Heere Jezus dus heeft aangeraakt in de kern van Zijn werk. ‘Omdat Jezus de geboden vervult, is er voor haar behoud mogelijk’! Wat een diepe gedachte, en wat een heerlijk besef! Zó komt mijn onvruchtbaarheid aan zijn einde, doordat ik mijn hand leg op wat de Heere Jezus voor mij heeft gedaan, ook in het vervullen van de geboden!

Water
Hoe bijzonder was het zondagmorgen de Doop van Trinity, Shalamar en Jace te mogen meemaken. Er vloeide heel wat water over het hoofd van deze jonge kinderen, van wie de oudste twee het toch ook al bewust konden meemaken. We hopen van harte dat zij en wij allen het nooit zullen vergeten! Want het water van de Doop is het teken en zegel van Gods verbond, Zijn onvoorstelbare bereidwilligheid, om ook ónze God te zijn, en wij Zijn volk, de schapen die Zijn hand wil weiden. En het wijst heen naar het bloed van de Heere Jezus, dat ons rein maakt van al onze zonden. Laten we hopen en bidden dat de kinderen dit hun leven lang met zich meedragen, en dat ze zich ook steeds veilig en geborgen zullen weten in de uitgestrekte hand van God!

Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Vrouwenochtend
De Vrouwenochtend zal woensdag 3 februari, vanwege de lockdown, via kerkdienstgemist en kerktelefoon weer een uitzending verzorgen. Bijbelstudie 9  uit het januarinummer van de Hervormde Vrouw is deze keer aan de beurt. Het thema van de Bijbelstudie is "Aan het werk" n.a.v. Prediker 11. Na de vorige uitzending hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. Om half 10 begint de uitzending.  We hopen jullie weer allemaal digitaal te ontmoeten en zo een gezegende ochtend met elkaar te hebben!