28 maart

Zondag 28 maart
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. E.G. de Kruijf, Capelle aan den IJssel

Vrijdag 2 april
19.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 55 : 9
n.m.    Ps 133 : 1
2 april
n.m.    L. 153: 1

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

2 april
1.Eredienst/pastoraat
2. Evangelisatiewerk

Medeleven
Onlangs werd dhr. J.J. van der Welle, Sperwer 591 te Sommelsdijk, opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. Jan had een herseninfarct gekregen, en raakte daarbij halfzijdig verlamd. Dit is een grote slag voor onze geliefde vriend, die al een moeilijke tijd doormaakt door het verlies van zijn geliefde vrouw Willie. Gelukkig mocht zijn spraak al snel worden hersteld. Ook kon hij intussen worden overgebracht naar de revalidatieafdeling van Nieuw-Rijsenburgh. We hopen en bidden dat er ook verder herstel mag optreden. En overigens bevelen we Jan van harte aan in de hoede en zorg van de Man van Smarten, Die vrede heeft gemaakt door het bloed van Zijn kruis. Het is zo een ontzagwekkend gebeuren, wanneer je beseft dat het opeens niet goed gaat. Mocht Jan ervaren dat de Heere Jezus dichtbij hem is. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot!

Overleden
Op maandag 15 maart is in de leeftijd van 80 jaar overleden mevrouw Willemtje (Willie) Both-de Boed, die woonde aan de Neptunuslaan 53. Haar overlijden kwam niet geheel onverwacht, al heeft het ons toch nog verrast. Toen ze met een coronabesmetting werd opgenomen in het ziekenhuis, leek zij aanvankelijk wat te herstellen. Maar uiteindelijk bleek deze laatste beproeving toch teveel. Wat heeft deze geliefde zuster veel meegemaakt! Een aantal weken na haar geboorte overleed haar moeder. Bij de ramp in 1953 overleed een zuster met haar gezin. Wel heeft zij goede en fijne jaren gehad toen ze haar man leerde kennen en zelf een gezin kreeg. Maar opnieuw vielen er schaduwen, toen haar man ziek werd en uiteindelijk overleed. Kort daarop kreeg zij een spierziekte die haar ogen en haar nek aantastte, en daarna nog een zeldzame longziekte, die in haar latere jaren noodzakelijk maakte dat ze zuurstof bij zich droeg. Ik heb met deze opsomming nog niet alle feiten genoemd, en dat zou ook niet in haar geest zijn geweest. Want Willie droeg wat het leven haar bracht, ootmoedig en stil. Ik denk dat zij een vrouw was van wie we mogen zeggen dat zij van onze God een zachtmoedige en stille geest heeft ontvangen! Haar kinderen en kleinkinderen zijn dankbaar om haar grote en onvoorwaardelijke liefde. En ik denk dat ieder die met haar in contact kwam, zal zijn gestuit op haar zo heel vriendelijke gemoed. Wanneer je als predikant met haar sprak over de dingen van de HEERE en Zijn koninkrijk, dan vond je bij haar een gewillig oor. Willie was door de genade die de HEERE haar bewees rond het ziekzijn van haar man, zozeer gesterkt dat zij er op latere leeftijd toe kwam om belijdenis van het geloof af te leggen. Ook heeft de Heere Jezus haar de weg naar het Avondmaal ontsloten. Zij mocht de HEERE kennen als de God Die haar bewaart, zowel in dit tijdelijke leven, alsook voor het eeuwige leven, dat ieder die gelooft door genade mag ontvangen, uit handen van de Heere Jezus, Die Zich voor Zijn kinderen gaf op Golgotha’s kruis. Al bij het eerste bezoek reikte ze Psalm 121 aan, als de Psalm die haar bijzonder aansprak. Waarom we ook naar die psalm hebben geluisterd in de dienst in Diaconia, op zaterdag 20 maart, waarna we haar hebben begraven op de begraafplaats alhier. Onze gemeente verliest een geliefd en zeer liefhebbend lid. Moge onze God haar kinderen en kleinkinderen en ook de verdere familie, met Zijn vertroosting nabij zijn!

Verkondiging
Nu we kort iets hebben vernomen over het wenen van de Heere Jezus om Jeruzalem, is het misschien goed zondagmorgen de stap te zetten naar Lukas 23:26-32, waar de vrouwen van Jeruzalem wenen om de Heere Jezus. Het heeft ongetwijfeld iets goeds dat zij dit doen. Maar de Heere Jezus wijst hen nog een andere weg.

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Bediening avondmaal
Met dankbaarheid maken we u bekend dat we in de afgelopen week een besluit hebben kunnen nemen omtrent de bediening van het Heilig Avondmaal. Het Avondmaal zal worden bediend in meerdere diensten op zondag 25 april. Voor gemeenteleden die vanwege het gevaar voor hun gezondheid niet aan de bediening in het kerkgebouw kunnen deelnemen, zal een passende voorziening worden getroffen. In de komende tijd hopen we u via de Zaaier en ook via de website op de hoogte te brengen van de precieze gang van zaken. Laten we samen bidden om een zegen over de bediening van Woord en Sacrament.

Zondagschool
Beste jongens en meiden. Op zondag 28 maart  hopen we weer zondagsschool te houden in de kerk. We willen dan weer oefenen voor het komende Paasfeest. Jullie hebben allemaal een liederenblad en een aantal van jullie ook een gedicht of een stukje Schriftlezing meegekregen. Het is fijn dat jullie dit thuis ook oefenen.  We komen samen op de gebruikelijke tijd van 14.00-15.00 uur. Uiteraard hanteren we de maatregelen. We hopen dat jullie er dan allemaal zijn, des te beter kunnen we oefenen. Tot dan! De leiding

Vrouwenochtend
De Vrouwenochtend zal woensdag 31 maart via kerkdienst-gemist weer een uitzending verzorgen. We willen, ook al kan het alleen digitaal, met elkaar het Paasfeest vieren. Ons uitgangspunt is de paasmeditatie die je kunt vinden op de website van de Hervormde vrouwenbond (www.hervormdevrouwenbond.nl) met als titel "Anders dan gedacht". We beginnen om 9.30 uur. Dit is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. We hopen op een gezegend moment met elkaar. Ook willen we jullie nog wijzen op de overdenkingen voor de Stille Week in het maart-nummer van de Hervormde Vrouw. Ds. en mw. Methorst schreven "Van stap tot stap stil", overdenkingen om de Stille Week bewuster mee te maken. Bij de overdenkingen horen ook gespreksvragen en creatieve opdrachten. Leuk ook om met elkaar te doen!  We hopen dat onze leden allemaal weer digitaal present zullen zijn, maar ook alle andere vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom op deze morgen! Een hartelijke groet van Alinde, Gerdine en Marian.

Namens de evangelisatiecommissie
Graag willen we u eraan herinneren om het lied  ‘U Zij de Glorie ‘ in te zingen en deze terug te mailen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de kerk. Dit is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 27 Maart. Alle losse tracks zullen tot één geheel worden gevoegd, dat zal worden uitgezonden op zaterdag 3 april om 20:00 tijdens de online Paaszangavond.