28 februari

Zondag 28 februari
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 51: 1
n.m.    Ps 128: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. M.A.F. zendingsvliegers

Medeleven
Deze week moet Hannie de Vries, Wetering 28 te Hellevoetsluis, een operatie ondergaan waarbij zijn galblaas zal worden weggenomen. Naar deze operatie werd al een tijdje uitgezien, omdat er gevaar bestaat dat de galstenen opnieuw uitbreken. We hopen en bidden dat Hannie de operatie goed mag doorstaan. Gelukkig is zijn hoop gevestigd op de Heere Jezus Christus, Die zijn Redder is in nood, en Die geen bidder kan laten staan! Voor Jolanda Spoor, Mariniersweg 21, is een lang traject van intense chemokuren aangebroken. Het is allemaal preventief van aard, maar het zal wel zwaar worden. Laten we samen het aangezicht van de HEERE zoeken en Hem bidden dat Hij Jolanda door dit alles heen wil bewaren, en dat zij kracht mag ontvangen om het kuren te doorstaan! Mevrouw van Hal-Fokker verblijft na een operatie aan de schouder in de Geldershof te Dirksland. Wat kan ons leven soms opeens veranderen. Mw. van Hal heeft een harde val gemaakt met grote gevolgen. Maar gelukkig is zij nu weer aan de beterende hand. En ook zij mag weten van de Vader van de barmhartigheden, Die ook de God is van alle vertroosting (II Kor. 1:3). Wat ben je gelukkig, wanneer die vertroosting in je hart mag dalen. Hij zij u nabij! Zondagmorgen deden we ook voorbede voor dhr. Looij, Kolfweg 5. Hij is één van onze oudste gemeenteleden. En het zeer bijzondere is dat hij op de zondagavonden ook onze diensten nog kan bezoeken. Wat is het fijn, dat we hem nog steeds in ons midden mogen hebben. En ook voor dhr. Looij geldt: ‘Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot!’ (Psalm 86:3 berijmd).

Catechisaties
Op maandag 1 maart hopen we de catechisaties weer te hervatten. Omdat de richtlijnen van de PKN-kerk het weer toelaten, mogen de drie jongste groepen (die van 18.30, 19.15 en 20.00 uur) weer fysiek samenkomen, met in achtneming van de veiligheidsregels. Daarom wil ik de jongeren van die drie groepen vragen die avond weer naar Diaconia te komen! De oudste groep mag thuisblijven. Ik hoop jullie vanuit Diaconia gewoon vanaf 20.45 uur digitaal te ontmoeten, zoals we dat de laatste tijd steeds hebben gedaan. Ik zie er zeer naar uit om de catechisaties weer te hervatten. Laten we bidden om gezegende uren!

Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie moet op dit moment helaas nog digitaal blijven. Maar dat behoeft ons niet te hinderen in ons gesprek. Op verzoek zal het opnieuw gaan over de muziekcultuur van vandaag de dag, wat kan wel en wat kan niet, als je christen wordt. Onze catechisanten staan met twee benen op de grond. En zij stellen dan heel eerlijke vragen, aan zichzelf en aan elkaar. Samen zoeken we een antwoord in Gods Woord. Ook kregen de catechisanten de vraag voorgelegd hoe zij nu tegen het belijdenis-doen aankijken. Er zullen in de komende tijd persoonlijke gesprekken worden gevoerd. Draagt u onze catechisanten op in uw gebeden!

Verkondiging
Nu de lijdenstijd is aangebroken moet de behandeling van de geboden toch weer even worden opgeschort. Voor zondagmorgen denk ik aan de geschiedenis van de intocht te Jeruzalem zoals Lucas die vertelt. Het bijzondere is dat daarin een soort echo klinkt van de engelenzang, waar we dit jaar met Kerst naar hebben geluisterd. Met een belangrijke aanpassing: ‘Vrede in de hémel’ (Lc. 19:38)! In onze avonddienst kunnen we dan de serie over het geloof voortzetten. In Lucas 17:5 vragen de discipelen de Heere Jezus of Hij hen het geloof wil ‘vermeerderen’. Op die vraag krijgen ze een bijzonder antwoord (vooral als je daar ook de verzen 7 tot 10 bij betrekt). Het lijkt erop dat Hij de opdracht tot geloven bij henzelf teruglegt!

Voor de armen
Na afloop praatten we nog wat door, onder meer over wat de catechismus ons leerde over de christelijke handreiking ‘aan de armen’. In de dienst hadden we elkaar onder meer gewezen op Romeinen 15:26-27. Wat niet meer op de hand-out paste was, het bijzondere Bijbelhoofdstuk Jesaja 58, waar de sabbat ook ter sprake komt in het kader van de bewogenheid met arme en ellendige mensen. We stelden elkaar de vraag of er niet elke ‘eerste dag der week’ wat ‘apart gelegd’ moet worden voor een diaconaal doel (I Kor 16:2). Ik leg die vraag hier maar bij u allen neer!
Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Zondagschool
Beste jongens en meiden! Na een lange periode van elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten op de zondagsschool, wordt dit gelukkig weer mogelijk. We hopen weer te starten met de zondagsschool op 28 februari. De kinderen zullen dan ook doorgaan naar de volgende groepen. Uiteraard hanteren we de RIVM maatregelen. Wij als leidinggevenden verheugen ons op een fijn samenzijn met jullie en om weer samen bezig te zijn met de dingen van de Bijbel. Jullie zijn allemaal weer welkom! Tot dan, de leiding

Vrouwenochtend
De vrouwenochtend zal woensdag 3 maart via kerkdienst-gemist en kerktelefoon weer een uitzending verzorgen. Bijbelstudie 10  uit het februarinummer van de Hervormde Vrouw is aan de beurt. Erboven staat "Doelgericht leven". Hiermee zijn wij alweer aan het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Prediker gekomen. Om half 10 begint de uitzending. We hopen jullie weer allemaal digitaal te ontmoeten en zo een gezegende ochtend met elkaar te hebben!

Collecte MAF Zendingsvliegers
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen, omdat: Soms elke seconde telt, mensen hulp nodig hebben bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie, er slecht begaanbare wegen zijn, en de kans op aanvallen of roofovervallen het vervoer via de weg risicovol maakt. Van harte aanbevolen!

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €10,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!