24 januari

Zondag 24 januari
10.00 uur    Ds. M. Kreuk, bediening Heilige Doop
18.00 uur    Ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 46: 1
n.m.    Ps 123: 1

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Algemeen Diaconie

Medeleven
Deze week hoopt mw. De Vos-van den Bos, Emmastraat  7, te verhuizen naar Ebbe en Vloed. Naar deze verhuizing werd al enige tijd uitgezien. Toch is het wel heel wat, om het vertrouwde huis aan de Emmastraat achter te laten. Er liggen veel herinneringen, van zoveel jaren samen met man en zoon. Maar het is goed om te gaan. We hopen van harte dat u in de nieuwe omgeving een goede tijd tegemoet mag gaan! Laten we als gemeente in onze gebeden aan mw. De Vos denken, en natuurlijk ook aan Rico, die nu ook alleen zal wonen. Onze God zij jullie nabij.

Verkondiging
Zondagmorgen hopen we in onze gemeente opnieuw een Doop-dienst te houden! Het zijn Trinity, Shalamar en Jace IJzerman, Marshof 12, die het teken en zegel van Gods verbond mogen ontvangen. We vinden het heel bijzonder, dat we dit samen mogen beleven. In Zijn goedheid wil de HEERE zich verbinden, ook aan de kinderen die Zijn goede hand ons schenkt. En wanneer we dan bedenken dat het Doopwater heen-wijst naar het bloed van de verzoening, dat door de Heere Jezus is vergoten om al onze zonden weg te nemen, dan bemerken we hoe geweldig de bediening van de Heilige Doop eigenlijk is! Laten we er biddend naartoe leven, en Hanna en Niels met de kinderen in onze gebeden opdragen tot voor de troon van de HEERE. En laten we bidden dat de HEERE een rijke zegen wil geven over deze bijzondere dienst.

Catechisaties
Van verschillende kanten kreeg jullie predikant het advies om toch liever het programma Zoom te gebruiken, of misschien Teams. Uiteraard wil ik dit wel proberen. Maar hiertoe is nodig dat ik jullie mailadressen krijg, zodat ik je een uitnodiging kan sturen. Willen jullie mij even allemaal een mailtje sturen (m.kreuk@kliksafe.nl)? Het lijkt me goed om dan terug te keren naar de vier groepen op de vertrouwde uren, dus 18.30, 19.15, 20.00, en 20.45 uur. Zoals zondag is afgekondigd, wordt de catechisatie voor de zondagschool-verlaters uitgesteld. Het is fijner om als je aan de catechese begint, elkaar wérkelijk in de ogen te kunnen kijken, en niet via een schermpje. Ik hoop dat jullie nog even geduld zullen hebben!

Aanhoudende lockdown
Nu de lockdown aanhoudt, kunnen we helaas geen Bijbelkring houden. Ook een plan voor een vervolg op de marriage-course in de vorm van een kring voor jongvolwassenen kan even geen invulling krijgen. Werkelijk contact vergt toch een fysieke ontmoeting, en die moeten we op dit moment niet willen organiseren. Intussen vind ik dit wel heel jammer. Op deze manier kunnen we het vuur bij elkaar niet goed brandend houden. Nu is dat geestelijk gezien sowieso al moeilijk, want het brandend houden van het vuur is meer het werk van de Heere Jezus Zelf. Als Hij met ons opwandelt en ons al sprekend onderhoudt, dán zal ons hart branden binnen in ons. Het gelukkige is dat de Heere Jezus niet is gebonden aan onze omstandigheden. Ook geef ik maar door, wat één van de ouderlingen zei, in de gemeente waar ik zondagmorgen de preek over de storm op het meer mocht houden: wij willen die stilte, maar de HEERE brengt ons in de storm! En dan is het voor ons de oefening, om ín de storm rustig te blijven, door ons in geloof in de hoede en zorg van de HEERE neer te leggen. Coronatijd is voor ons allemaal een oefening in overgave. Laten wij dan maar steeds zien op de Heere Jezus Die onze Heiland is, en Die ons ook in deze rust is voorgegaan: ‘Die onder ’t stormen rustig sliep, en wandelde over het schuimend diep’!

Verlengsnoer
In het boek met het verzameld werk van dominee van Brummelen is ook een artikel opgenomen over ‘Verbond en sacrament’. In dit artikel maakt de dominee een bijzondere vergelijking. Ik citeer: ‘De sacramenten zijn als het ware de verlengsnoeren van het Woord Gods naar ons toe. Zij brengen geen nieuwe of wonderbare kracht buiten het Woord aan ons, maar zij verhelderen wel het schijnsel van het Woord’. Wat een mooi beeld! Zeer terecht wordt opgemerkt dat de sacramenten geen eigen kracht hebben in zichzelf. Maar anderzijds wordt wel duidelijk, dat de sacramenten de kracht mogen dragen van het Woord van God dat ze aan ons verzegelen! Stel je dat eens even aanschouwelijk voor. We verkondigen in de kerk het Evangelie van de Heere Jezus Christus, Die zondaren redt door genade alleen. In de bediening van Doop en Avondmaal wordt dat op fysieke wijze tot bij onze persoon gebracht, als door een verlengsnoer! En zo hebben Doop en Avondmaal dan wel degelijk kracht. De kracht van het Evangelie van de Heere Jezus Christus Zelf! Dat die kracht mocht geschieden, ook aanstaande zondag weer, en dat ze Doop-ouders en Doop-kinderen en ons allen ook mag vervullen, met het geloof dat ziet op de Heere Jezus alleen!

Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Actie Kerkbalans
De komende weken wordt de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gehouden. Zoals vorige week aangekondigd loop de uitvoering van de Aktie Kerkbalans vanwege de coronacrisis anders dan we gewend zijn. U ontvangt de envelop dit keer in de brievenbus in plaats van dat deze persoonlijk wordt aangeboden. Wij vragen u om de antwoordenvelop zelf in te leveren bij één van de kerkrentmeesters of per email terug te sturen naar het College van Kerkrentmeesters. In het geval u niet in staat bent om uw antwoord zelf af te geven of te mailen, kunt u bellen met de heer Heij en wordt de envelop bij u opgehaald. De Aktie Kerkbalans wordt (met een knipoog naar 2 Korinthe 9:7) van harte aanbevolen.  

Verjaardagsfonds
In het derde kwartaal van 2020 heeft het verjaardags-fonds het mooie bedrag van €558,20 opgebracht. Heel hartelijk dank hiervoor!

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €10,- en €50,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!