21 maart

Zondag 21 maart
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 54: 1
n.m.    Ps 132: 4

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkgebouw

Medeleven
Mw Both-de Boed, Neptunuslaan 53, verblijft in het ziekenhuis in Dirksland. We bidden om haar herstel. Mw Bakelaar-de Leeuw, Neptunuslaan 36, brak bij een val haar bovenarm, en heeft veel pijn. We hopen en bidden dat de arm geheeld mag worden. Ook werd de familie Bakelaar getroffen door het overlijden van een broer en zwager. We bidden dat onze God u nabij zal zijn met Zijn vertroosting. We deden voorbede voor Hannie de Vries, Wetering 28, Hellevoetsluis, die onderzoeken ondergaat vanwege kalkaanslag in zijn kransslagaders. We bidden dat Hannie bewaard mag worden. Onlangs verhuisde mw. van Kempen-Potappel, ’t Getij 13, naar de woongroep van ’t Getij 54. Deze verhuizing is nodig geworden, maar wel aangrijpend, voor mw. van Kempen zelf en ook voor haar geliefde man, die op nr. 13 achterblijft. Ruim 68 jaren zijn zij dag en nacht dicht bij elkaar geweest! Gelukkig is de afstand ook nu niet groot. Wel is de bezoekregeling vanwege de corona nog steeds beperkt. U begrijpt dat het alles wel verdriet geeft, ook voor de kinderen die trouw om hun ouders heen staan. Onze God zij u en jullie allen nabij, door Zijn Heilige Geest, Die ons op de Heere Jezus doet zien. En Die ons ook de kracht geeft om te gaan in de weg die de HEERE ons wijst.

Catechisaties
Komende maandag houden we voor de laatste keer gewoon catechisatie. Graag ontvang ik de jongste groepen die dag in Diaconia, en de oudste groep digitaal. Op maandag 29 september hopen we de catechisaties dan op een bijzondere manier af te ronden. Hier hoor je nog van!

Verkondiging
Onlangs mochten we samen luisteren naar de geschiedenis van de intocht van de Heere Jezus. We hoorden over vrede in de hemel, door het bloed van Zijn kruis. Zondagmorgen hopen we te zien hoe de Heere Jezus aansluitend, toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, ‘weende over haar’. Want hoewel Hij door een grote kring van discipelen met erkenning en blijdschap is begroet, lijkt Jeruzalem niet te onderkennen ‘wat tot uw vrede dient’ (Lucas 19:41-42). Het zijn tranen van liefde en mededogen die de Heiland schreit om het volk van Gods verbond dat Hem afwijst. Leerzaam, ook voor ons. De vrede die de Heere Jezus brengt, wil zijn weg vinden naar ons hart, om daar in geloof en bekering te worden ontvangen. Zondag houden we de vinger aan de pols: weent de Heere Jezus misschien ook over ons?
Zondagavond kunnen we de serie over ‘het geloof’ voortzetten door te luisteren naar Lucas 22:31-34, waar de Heere Jezus spreekt over de duivel die alle discipelen probeert te ziften als de tarwe. En waar Hij tegen Petrus zegt dat Hij speciaal voor hem gebeden heeft, opdat zijn geloof niet zal ophouden. In het bijzonder Zijn meest beproefde discipelen worden door de gebeden van de Heere Jezus omringd. Het geloof is Gods gave, die Hij aanbrengt en ook bewaart, opdat het stand houdt. Wel wordt Petrus dan ook geroepen. Wie het geloof ontvangt en mag behouden temidden van strijd, die mag leren omzien naar een ander!

Zwanenzang
Het boek is al ruim 25 jaar oud, maar wellicht nog wel verkrijgbaar, en ik kan het ieder aanbevelen. Ik bedoel ‘Gedreven door Zijn liefde’ van dhr. L.J. van Valen. Het gaat over leven en werk van ds. Robert Murray MacCheyne, predikant in Schotland in het begin van de negentiende eeuw. Het christelijk geloof heeft in die dagen in Schotland bijzondere vormen aangenomen. Vanaf al de bladzij ’s van het boek komt je een zeer geestelijk, zeer diep en ook zeer persoonlijk geloof tegemoet, in een heel Evangelische zin: van de Heere Jezus Christus, Die zich aan het kruis voor totaal verloren zondaars gegeven heeft, opdat zij door Zijn overgave alleen ook totaal van al hun zonden zouden worden verlost, wanneer zij daarin worden overgezet door het werk van de Heilige Geest in het hart. Ook in de predikers van die tijd heeft God een bijzondere ijver gewerkt. Deze mensen waren werkelijk dag en nacht bezig, in bidden en spreken, op de kansel, in de huizen en ook op straat. En hun enig verlangen was om ieder mens die ze tegen kwamen, met de Heere Jezus bekend te maken, en bij hen aan te dringen op bekering en geloof, net zo lang tot er een geestelijke bevrijding optrad in hun leven. Er woedde daar toentertijd één groot vuur. Het doet verlangen dat zich een dergelijk vuur ook onder ons mocht openbaren! MacCheyne is ook bekend van zijn lied ‘Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart’. Dat ermee eindigt: ‘Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis naar ’t erfgoed daarboven, in ’t Vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, ‘Gestorven voor mij!’ zal mijn zwanelied zijn’! Mocht dát lied ons in de mond en in het hart worden gelegd. Wij moeten het van de Heere Jezus hebben. Dat wij ons leven in Hem mogen leren vinden, en dan samen zingen tot eer van Zijn heilige Naam!

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Uzon
Zaterdag 20 maart zamelen wij kleding in voor Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen,neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat  een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. De werkgroep

Namens de evangelisatiecommissie
Op zaterdagavond 3 april zal er een online paaszangavond worden gehouden. We willen u allemaal oproepen om het lied “ U zij de Glorie” in te zingen en op te nemen op uw computer. Alle tracks zullen worden samengevoegd tot één geheel, dat zal worden uitgezonden tijdens de paaszang-avond. Meer informatie kunt u vinden op de website van onze gemeente.

Collecte biddag 2021
De opbrengst van de biddagcollecte is inclusief de betalingen per bank en GIVT € 4075,—. We zijn dankbaar dat, ondanks dat er maar weinig mensen in de kerk mogen zijn, er toch een mooi bedrag is binnengekomen. Naast bankbetalingen zijn er ook behoorlijk veel betalingen via de GIVT app. Goed dat de gemeente deze gemakkelijke manier van bijdragen aan de collecten steeds meer weet te vinden.