21 februari

Zondag 21 februari
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. F. Maaijen, Zwijndrecht

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 50: 1
n.m.    Ps 127: 1

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Jeugdwerk

Overleden
Op 9 februari is overleden in de leeftijd van 88 jaar onze geliefde zuster Cornelia Lena (Corrie) de Vos-Soeteman, die woonde aan de Capelleweg 58a. Haar overlijden kwam niet geheel onverwacht. De laatste maanden en weken zijn moeilijk voor haar geweest. Zij knapte maar niet op van een wond die ze had gekregen. Tenslotte heeft de HEERE haar in Zijn goedheid thuisgehaald. Zij laat een dankbare maar bedroefde familie achter. Mevrouw de Vos was aangedaan met een heel fijne, liefdevolle geest.  Jarenlang heeft zij haar krachten gewijd aan het liefhebben en dienen van haar man en haar gezin, van de mensen die werden verzorgd in Ebbe en Vloed, en ook van veel leden van onze gemeente. Liefde en blijdschap droeg ze met zich om, waar ze maar kwam. Ook was zij door onze God Zelf bekleed met geloof in de Heere Jezus Christus. Haar lievelingspsalm was psalm 108:1 ‘Mijn hart o hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid’. Over die psalm hebben we nagedacht in de dienst van Woord en gebed op maandag 15 februari. We hoorden over een dichter wiens hart door de HEERE was bereid gemaakt om Hem te loven, met als diepste reden dat hij was gestuit op de goedertierenheid en trouw van de HEERE, die reiken tot ‘boven de hemel’! Woorden die ons deden denken aan de Heere Jezus Christus, in Wie Gods goedertierenheid gestalte heeft gekregen, toen Hij zich gaf op het kruis van Golgotha. Mevrouw de Vos heeft deze genade van de Heere Jezus Christus van Godzelf mogen ontvangen, en daardóór is ook haar hart bereid gemaakt, om God te loven en te dienen. Wat een gave, als dit gebeurt in je leven. Mogen ook de kinderen en kleinkinderen van mevrouw de Vos deze hartvernieuwende genade ontvangen. Om te zien op Hem in Wiens goedheid er een onmetelijke ruimte is, ook voor hen allen! Haar gedachtenis zij tot zegen.

Overleden
Op zondag 14 februari is in de leeftijd van 96 jaar overleden de heer Egbert (Bert) de Lint, die woonde aan de Rooseveltstraat 5. Zijn overlijden kwam niet geheel onverwacht, want de heer de Lint was al geruime tijd ziek. Maar uiteindelijk moest hij dan toch het leven laten. Dit is heel verdrietig, vooral voor zijn geliefde vrouw, met wie hij meer dan 66 jaar in het huwelijk verbonden mocht zijn. Het is bijzonder dat zij beiden zo lange tijd voor elkaar zijn bewaard geworden. Ze waren elkaar letterlijk tot een oog en een oor. En zij waren diep en warm verbonden in de liefde, die God in hun harten legde. De heer de Lint heeft een bewogen leven achter de rug. Hij heeft als jongeman de oorlog meegemaakt, en enige jaren daarna de ramp. Later verloor hij zijn broer door een ernstig ongeluk. Maar hij mocht deze moeilijke tijden met een zekere kalmte doorstaan. Ook kwam hij graag in de kerk, om naar het Woord van de HEERE te luisteren. Als voorganger wist je dan zijn ogen op je gericht, en je voelde de sympathie waarmee hij luisterde. In persoonlijk contact probeerden we over de dingen van het geloof te spreken. Het geloof spreekt voor niemand vanzelf, en ook niet voor de heer de Lint. Toch was hij er mee aangedaan. Hij wist dat Gods Woord ons wijst op de Heere Jezus Christus als Degene op Wie we tot ons behoud zijn aangewezen. En hij wilde op dat Woord zijn hoop stellen. Toen ik eens psalm 23 met hem las, vulde hij de eerste regel spontaan aan: ‘mij zal niets ontbreken’! En zo is het steeds geweest. De HEERE heeft in Zijn goedheid veel geschonken. En in de Heere Jezus Christus heeft Hij ook voorzien in alles wat tot het eeuwige leven nodig is. Wat heerlijk, wanneer je dan mag leren om deze Herder te volgen, waar Hij voorgaat! Op 18 februari hopen we de heer de Lint te begraven na een dienst in ons kerkgebouw die begint om 13.00 uur. Moge onze God mw. de Lint-van Eesteren, en ook de kinderen en kleinkinderen met Zijn vertroosting nabij zijn!

Catechisaties
Door grote drukte kwamen de catechisaties te vervallen. In de komende week zullen er ook geen catechisaties zijn vanwege de voorjaarsvakantie. Op maandag 1 maart hopen we weer verder te gaan.

Verkondiging
Zondagmorgen hopen we een tweede keer na te denken over het vierde gebod. Deze keer aan de hand van zondag 38 van de catechismus. Ik hoop een handout bij deze dienst op de website te zetten!

Eerst de dienst, daarna de lof
Eens reikte mw. de Vos-Soeteman mij een document aan, geschreven door de zoon van dominee Th. G. Vollebregt. Het gaat over de jaren waarin dominee Vollebregt onze gemeente diende, en in het bijzonder over de oorlogsjaren. Dominee Vollebregt was Oranjegezind en had ook een grote liefde voor het volk Israël. Die liefde stak hij niet onder stoelen of banken, maar droeg hij uit, ook op de preekstoel. Het gevolg daarvan was dat hij werd weggevoerd naar het kamp in Sint-Michielsgestel. Gelukkig mocht hij na verloop van vele maanden ook weer in Oude-Tonge terugkeren. Aan het eind van zijn leven citeerde de dominee Psalm 108:1 berijmd ‘Mijn hart o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en lof bereid’. En hij zei er bij: ‘Denk erom: éérst de dienst, daarna pas de lof’! Een diepe gedachte! Het is woord én daad, bidden én werken, loven én dienen. Mocht het voorbeeld dat deze dienaar van de Heere Jezus stelde, ook ons allen heden inspireren!

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Uzon
Zaterdag 20 februari zamelen wij kleding in voor Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw kleding in ontvangst te nemen. Natuurlijk moeten we daarbij wel de huidige regels vanwege het Coronavirus opvolgen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem (tel: 641304). De werkgroep.

Kerkbalans 2021
De stand van de telling toezeggingen is nu € 36.000,-. Een mooi bedrag, waarvoor dankbaarheid past. Er zijn al veel enveloppen ingeleverd, maar doordat ze vanwege corona niet konden worden opgehaald behoorlijk minder dan normaal. Maar we mogen verwachten dat ook anderen, al of niet na inlevering van hun toezegging, hun bijdrage zullen overmaken. Het gaat tenslotte om het in stand houden van de verkondiging van Gods heerlijkheid en genade, om de komst van Zijn koninkrijk.

Digitale gemeenteavond woensdag 17 februari
Denkt  u er nog aan u op te geven via de website van de kerk? We kijken er naar uit om u online te ontmoeten. Ouderling Jeroen van Nieuwaal.