18 april

Zondag 18 april
10.00 uur    ds. M. Kreuk, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur    ds. M.M. van Campen, Goes

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 57: 5
n.m.    Ps. 135: 3

Collecten
1.Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkgebouw

Medeleven
We dragen alle zieke en ernstig zieke gemeenteleden op aan de hoede en zorgen van de HEERE.

Verkondiging
Aanstaande zondag hopen we dan onze eerste stap te zetten richting de bediening van het Heilig Avondmaal. We hebben het Avondmaal voor het laatst mogen ontvangen in de maand September. Er wordt door velen naar uitgezien. Dat is heel fijn en goed. Ontberen doet begeren, luidt het spreekwoord. En ik hoop dat het voor velen ook een harte-zaak mag zijn geworden. Hongeren en dorsten naar de Heere Jezus Zelf, zoals Hij zich openbaart in de bediening van Woord en Sacrament, dat is geen verkeerd hongeren en dorsten, als het door Gods Geest ontstoken is. De Heere Jezus heeft het hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid zelfs zalig verklaard, en er de belofte aan verbonden: ‘want zij zullen verzadigd worden’ (Mat 5:6).
Nu het preekrooster door het invoegen van de bediening van het Heilig Avondmaal is veranderd, moest ik even goed nadenken over het traject dat we nu zullen volgen. Het lukt me even niet om alles goed te overzien. En daarom denk ik dat we de in totaal vier voorgenomen diensten (zie het bericht hieronder) die in het teken staan van de bediening van het sacrament maar als een cluster moeten beschouwen, waarvoor we een bijzonder stuk tekst te baat nemen. Ik denk dat we voor dit viertal diensten wel goed terecht kunnen in het bekende hoofdstuk Jesaja 55. Voor zondagmorgen denk ik vooral aan vers 1: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk’. Uiteraard is het van groot belang dat het gebed om de bediening van het Woord zijn voortgang hebbe. Wij kunnen helemaal niets goeds doen, wanneer het ons niet van boven wordt gegeven.

Fitnescentrum
Dat woord kwam wel even binnen, zondagmorgen. Een bange gedachte, dat ons prachtige kerkgebouw daar nog eens voor gebruikt zou gaan worden. Geliefde gemeente, u bent zo bijzonder bevoorrecht. Wat een voorrecht als je in zo’n geweldige setting op mag komen, onder het Woord van de HEERE. Dat voorrecht laat je toch niet liggen? Wees welkom!

Met hartelijke groet,
ook van Gerdine en de meisjes,
Ds. M. Kreuk

Bediening Heilig Avondmaal
Op Deo Volente zondag 25 april zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Dit zal in 3 diensten plaatsvinden, te weten om 10.00 uur, 14.30 uur en 18.00 uur. Waarbij de eredienst van 14.30 uur minder lang zal duren. Ook in de dienst van 18.00 uur zal het Avondmaal nog worden bediend, waarna in diezelfde dienst op de gebruikelijke wijze de dankzegging voor het Heilig Avondmaal zijn plaats zal krijgen. Gemeenteleden die om reden van het gevaar voor hun gezondheid vanwege de corona-pandemie niet naar het kerkgebouw kunnen komen, maar wel aan het Heilig Avondmaal willen deelnemen, kunnen zich - tot uiterlijk zaterdagmorgen 24 april 12.00 uur - aanmelden bij hun wijkouderling (adresgegevens vindt u op de website van onze gemeente). Voorafgaande aan de dienst wordt bij deze gemeenteleden op zondagmorgen brood en wijn aan huis gebracht, zodat zij tijdens de morgendienst thuis kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, dat in de gemeente wordt bediend. Op deze manier hopen we als kerkenraad in de noodsituatie waarin we verkeren toch een mogelijkheid te scheppen om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Zodra het gevaar van het coronavirus is geweken, hopen we terug te keren naar onze oude praktijk van een fysieke bediening in het kerkgebouw voor de verzamelde gemeenteleden, en een huisavondmaal op verzoek met ambtelijke vertegenwoordiging in de huiskamer. Laten we allen bidden om een gezegende bediening van Woord en sacrament!

Uitnodiging voor de Avondmaalsdiensten
Als het goed is, zullen alle gemeenteleden die zich via kerktijd.nl hebben ingeschreven, op de momenteel gebruikelijke wijze een uitnodiging ontvangen tot het bijwonen van één van de diensten op de Avondmaalszondag 25 april. We willen u en jullie verzoeken je telefoon of je mailbox goed in de gaten te houden en het liefst zo snel mogelijk te reageren zodra de uitnodiging binnenkomt. We merken nadrukkelijk op, dat tot het bijwonen van de Avondmaalsdiensten álle gemeenteleden welkom zijn, dat wil dus zeggen: ook de kinderen en hen die niet gewend zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Mocht u of jij onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, wendt u zich dan - uiterlijk vrijdag 23 april - tot ouderling W.Meijer (06-18290590, w.meijer@hervormdoudetonge.nl).

Censura Morum & Bezinningssamenkomst
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal zal er op donderdag 22 april Censura Morum worden gehouden in gebouw Activia, van 19.30 tot 20.00 uur. Aansluitend zal er een bezinningssamenkomst worden gehouden, die begint om 20.00 uur. NB: vanwege de ruimte, en ook vanwege de mogelijkheid om uit te zenden, willen we deze bezinningssamenkomst deze keer houden in het kerkgebouw. Ieder van harte welkom!

Tasjes VBC
Hallo jongens en meisjes. Hebben jullie allemaal de eerste twee verhalen gelezen en de knutsels gemaakt? We hebben al wat mooie knutsels voorbij zien komen. Dit weekend is het thema ‘Blijdschap na verdriet’. In de envelop zit een spel waarmee je het verhaal van de Emmaüsgangers langs loopt. Leuk om samen met papa, mama en je broer(tjes) en/of zus(jes) te doen. Laat je het ons weten als je geen tasje met inhoud hebt gekregen? Dan kun je er nog eentje krijgen. We vinden het trouwens erg leuk als je ons een foto stuurt van jullie knutsels! Groetjes van de VBC en we hopen jullie snel weer te zien!

Nieuws van de werkgroep Uzon
Zaterdag 17 april zamelen wij kleding in voor Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg 48 (bij het grijze hek) te Oude-Tonge.  Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat  een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. De werkgroep