17 januari

Zondag 17 januari
10.00 uur    Ds. M. J. Middelkoop, MIddelharnis
18.00 uur    Ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 45 :1 en 2
n.m.    Ps 122 : 1 en 3

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Energiekosten
3. HGJB Diaconaal project

Medeleven
Teleurstellend bericht kreeg Jolanda Spoor, Mariniersweg 21. De zogenaamde poortwachtersklieren in haar oksel bleken ook aangetast. Volgende week hoopt zij opnieuw een operatie te ondergaan waarbij opnieuw klieren worden weggenomen, om die te onderzoeken. Wanneer de uitslag daarvan bekend is, zal ook worden besloten welke behandeling Jolanda zal ondergaan. U zult begrijpen dat de zorgen groot zijn. Laten wij als leden van de gemeente een muur van gebed vormen om Jolanda, Marcel en de kinderen heen. Onze God zij jullie goed en nabij.

Catechisaties
Omdat de lockdown zeer vermoedelijk zal aanhouden, moeten we ons plan ten aanzien van de catechese bijstellen. Fysiek bijeenkomen is volgende week waarschijnlijk niet toegestaan. Toch willen we de draad van de catechese graag weer oppakken, op maandag 18 januari. Ik heb mij nu voorgenomen om die avond catechese te verzorgen voor de camera in de kerk. Het lijkt me goed om dan twee verschillende uren te verzorgen na elkaar. Het eerste uur, dat begint om 19.00 uur is voor de jongste twee groepen (die normaal catechisatie hebben om 18.30 uur en 19.15 uur). Het tweede, vanaf 20.00 uur, voor de oudste twee groepen (die normaal catechisatie hebben om 20.00 uur en 20.45 uur). Het idee is dat ik zelf zal spreken voor de camera in de kerk, en dat de jongeren kunnen reageren via de smartphone. Ik wil hiertoe van te voren graag een app-groep aanmaken, en daarom verzoek ik de jongeren mij het liefst al deze week een app-je te sturen (06-15943838) graag met je naam erbij. Wat betreft de zondagschool-verlaters weet ik nog niet wat het beleid van onze kerkenraad zal zijn. Ik wil jullie vragen goed te letten op de afkondiging zondagmorgen!

Belijdeniscatechese
Ook met de belijdeniscatechisanten mogen we waarschijnlijk niet samenkomen. Hierom wil ik dan toch maar overgaan tot zoom-catechese. Als jullie mij allemaal even een mailtje sturen zodat ik je mailadres heb, dan zal ik jullie een link sturen zodat je op dinsdag 19 januari om 20.00 uur kunt inloggen. Het is een nood-greep, en het is niet ideaal. Maar we doen dit met een goede reden: om samen te blijven spreken over het geloof, dat we belijden!

Ups en Lockdowns
Laatst ging het in de preek over ‘ups en downs’. Niet had de dominee die woorden gebruikt, of één van onze jongeren fluisterde: ‘lock-downs’. Tja, het valt allemaal niet mee. Maar, vrienden, bedenk in welk verband de uitdrukking viel: in het verband van Psalm 23, waar ook staat: ‘Want U bent mét mij’.

Houd moed!
Ds. M. Kreuk

 

Winterhulp Uzon/kerstkaarten
In november is de "Winterhulp"-actie  ten behoeve van onze zustergemeente weer van start gegaan. De actie loopt tot en met februari. Met de opbrengsten ervan wordt aan hen die dit het hardst nodig hebben tickets uitgereikt waarmee ze de meest noodzakelijke voedingsmiddelen kunnen aanschaffen. Inmiddels zijn er al wat bedragen binnen gekomen. Daar willen we u hartelijk voor bedanken! Helaas is de opbrengst wel veel minder dan voorgaande jaren.
Misschien was u of jij gewend met de actie mee te doen, maar heeft u uw gift vanwege de Coronacrisis nog even uitgesteld? U kunt nog deelnemen aan de actie door 5 euro per maand of 20 euro ineens over te maken op rekeningnummer NL 59 Rabo 0140909729 o.v.v. Winterhulp. Alvast hartelijk dank voor uw steun!
Op eerste Kerstdag ontvingen de leden van de werkgroep een mail van een verraste Ds. Barna Ungvari. Er was vanuit Oude-Tonge een flinke doos Kerstgroeten gearriveerd. Dat werd zeer gewaardeerd en vanwege Corona totaal niet verwacht!  Ook hiervoor willen we u hartelijk dank zeggen! Blijft u meeleven en vooral meebidden voor onze zustergemeente?

Inzameling
Zaterdag 16 januari zamelen wij kleding in voor  Uzon op ons inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein). Van 9.30 uur tot 11.30 uur staan wij klaar om uw schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw kleding of heeft u vragen, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. (tel: 641304). De werkgroep

Begroting Diaconie
De begroting van onze Diaconie voor het jaar 2021 is gereed, en ligt van dinsdag 11 januari tot vrijdag 15 januari ter inzage bij diaken Boender. Om de begroting in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken, graag in de avonduren (06-30924084).

Aktie Kerkbalans
In de weken van 16 januari tot 30 januari zal de jaarlijkse Aktie Kerkbalans worden gehouden. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De Aktie Kerkbalans is voor de voortgang en de financiën van onze gemeente van groot belang. Door uw bijdrage laat u zien dat de Kerk en het evangelie u ter harte gaan. Wilt u de kerk blijven steunen met uw gaven en gebed, uw talenten en uw meeleven? Dit jaar zal de uitvoering van de Aktie Kerkbalans vanwege de coronacrisis anders verlopen. De vrijwilligers zullen in de eerste week (16-23 januari) de envelop bij u door de deur doen. Wij vragen u om de antwoordenvelop in de week erna (25-30 januari) zelf in te leveren bij één van de kerkrentmeesters of per email terug te sturen naar het College van Kerkrentmeesters. Van harte aanbevolen!

Ontvangen
Diaken Boender ontving €50,- voor de kerstpakkettenactie. Ds. Kreuk ontving €100,- voor eredienst en pastoraat, €10,- voor Hulp Oost Europa, 2x €20,- en €50,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!