14 februari

Zondag 14 februari
10.00 uur    ds. M. Kreuk
18.00 uur    ds. M. Kreuk

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 49: 1
n.m.    Ps 126: 3

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Energiekosten

Medeleven
Mw. de Vos-Soeteman, Capelleweg 58, werd opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. We hopen en bidden dat men aldaar het goede voor haar mag zoeken en vinden. En we dragen haar op aan de goedheid en barmhartigheid van de Vader in de hemel. Ook mw. van Hal-Fokker, Mercuriuslaan 12, werd opgenomen in het ziekenhuis. Zij had bij een val haar schouder gebroken! Dit is heel verdrietig en pijnlijk. Intussen heeft zij een operatie ondergaan. Mw. van Hal verblijft in de Geldershof te Dirksland, om daar te revalideren. Laten wij bidden dat de HEERE dicht bij haar zal zijn. Jolanda Spoor, Mariniersweg 21, kreeg een goed bericht: de klieren die waren weggenomen bleken niet aangetast. Intussen wordt er door de artsen nagedacht over de behandeling die Jolanda verder moet ondergaan. Het is een spannende tijd. Laten we aan Jolanda denken in onze gebeden, alsook aan Marcel en de kinderen. Zondag deden we voorbede voor mw. Petra de Looze-Horseling, Wilhelminastraat 13. Petra lijdt al geruime tijd aan een ernstige vorm van diabetes. Het is niet gemakkelijk om hier aldoor mee te maken te hebben. We hopen en bidden dat Petra de kracht mag ontvangen om haar ziekzijn te dragen, en dat zij door het werk van de Heilige Geest in haar hart steeds het oog mag slaan op de Heere Jezus Christus!

Geboren
Op donderdag 23 februari mochten Pieter en Maaike Munters, Langeweg 23, uit Gods hand een dochter ontvangen! Het meisje kreeg de naam Willemijn. Graag willen we Pieter en Maaike hiermee van harte feliciteren. En dit geldt natuurlijk ook voor Tom, die nu grote broer is geworden! Op jullie kaartje staat een mooi getuigenis: ‘Ontvangen in geloof, teken van hoop, geboren uit liefde’!  Er was eens een theoloog die deze drie begrippen vergeleek met de grootste pijpen in een orgel, de tonen die je hoort van vér. Mogen geloof, hoop en liefde zo steeds als liefelijke tonen klinken, in het leven van Willemijn, en van jullie allemaal! Ze komen ook alle drie voort uit het Vaderhart van God. En ze vinden hun vervulling in de liefelijke klanken van het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Moge de Heere Jezus steeds dichtbij zijn in haar leven! Graag wensen we jullie met je groeiende gezinnetje van harte de zegen van de HEERE toe, samen geborgen te zijn in de hoede van de Almachtige!

Welkom
Enige tijd geleden is aan de Julianastraat 65a Jolynn van Vuuren komen wonen. Jolynn is afkomstig uit Rotterdam-Zuid, en is werkzaam in de thuiszorg. Onlangs heeft Jolynn aangegeven dat zij zich bij onze gemeente wilde aansluiten. We vinden dit heel fijn, en heten jou van harte welkom in ons midden! Het is door de corona-crisis niet gemakkelijk om snel een indruk te krijgen van onze gemeente als geheel. Het is daarom des te meer verblijdend dat je gekomen bent! We hopen en bidden dat je mag ervaren dat het Woord van de HEERE tot je spreekt. En we wensen je ook van harte toe dat het Evangelie voor Jaïrus ook voor jou tot een houvast mag zijn: ‘Wees niet bevreesd, geloof alleen!’ Moge onze God jou goede en gezegende jaren geven, in ons midden!

Catechisaties
Na de J van Jeugd komt de K van Kruis. Een heel belangrijk Woord in het Evangelie. Waarom moest de Heere Jezus juist aan een kruis sterven, en niet op een andere manier? Na de IJ van IJdelheid komt de Z van Zonde. Waar denken de jongeren vooral aan bij dat woord? En wat is zonde volgens de Heere Jezus Christus? Bij het zesde gebod kunnen we ook praten over zulke thema’s als abortus en het zelfgekozen levenseinde. In deze thema’s schuurt dit gebod sterk aan tégen het moderne levensgevoel. Met de oudste groep behandelen wij intussen het Onze Vader. Uw Naam worde geheiligd. Wat betékent dat eigenlijk?

Belijdeniscatechese
Nadat we over hun praktische vragen hebben gesproken, denken we met de belijdeniscatechisanten nu na over het Heilig Avondmaal. In vroeger eeuwen ging het gesprek vooral over de vraag wat precies de status is van brood en wijn: worden die zelf ‘heilig’? En krijg je de genade standaard binnen, als je brood en wijn tot je neemt? Goed om het daar ook vandaag over te hebben. En dan is daar natuurlijk ook de vraag: voor wie is het Heilig Avondmaal eigenlijk bedoeld? Wanneer mag je daar aan deelnemen?

Verkondiging
De verkondiging is een bijzonder geschenk. We hebben het nooit helemaal in de vingers. Het allerbelangrijkste is: de zegen van de HEERE. Die vaak verborgen van aard is, en ligt in de harten van de luisteraars. Laten wij toch maar steeds op die verborgen zegen van de HEERE hopen! Zondagmorgen denk ik nu toch toe te komen aan het vierde gebod, dat gaat over de rustdag. Dit is een boeiend en actueel thema. Toen ik er onlangs met de catechisanten over sprak, bleek dat velen van hen het moeilijk vinden om op die dag niet toch wat huiswerk te doen. Hoe moeten wij de rustdag zien? Ik stel me vóór: allerlei gezinnen, en trouwens ook allerlei alleenstaande mensen (die vaak niet zoveel regel hebben…) aan de laptop gekluisterd! Zondagavond zullen wij wellicht voor de derde keer de link tussen geloof en behoud gelegd zien worden, in de geschiedenis van de blinde te Jericho (Lucas 18:42). Laten we bidden dat voor ons allen de deur van het Woord geopend zal worden!

Gods weg tot de mens
Het is bijzonder om in de tijd waarin wij leven de uitleg van dominee G. Boer te lezen, bij het vierde gebod. In de catechismus wordt dit gebod in de eerste plaats verbonden met het onderhouden van de eredienst. Ds. Boer wijst op het bijzondere geschenk van de bediening van de verzoening. Hij zegt dan: ‘Dat is Gods weg tot de mens’. Een diepe gedachte! Juist in de verkondiging van het Evangelie komt God Zelf naar ons mensen toe, tot ons heil. De consequentie is dat die dienst dan wél moet worden onderhouden! ‘Daarom is het de eer en het voorrecht van de gemeente deze dienst te onderhouden. Waar God het hoogste goed wil schenken, daar is het niet meer dan de roeping der blijde dankbaarheid om deze dienst te onderhouden’. Ik dacht: dit geeft te denken! Wat is de levende verkondiging van het Evangelie ons waard? Stellen wij prijs op wat ons nog is overgelaten? Laat de eredienst ons kostbaar mogen zijn. En laten we bidden dat God ons steeds met Zijn zegen bezoekt!

Met hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk

Ontvangen
Ds. Kreuk ontving €40,- (waarvan €20,- voor de kerk en €20,- voor winterhulp Uzon) en €10,- €20,- en €25,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!