10 januari

Zondag 10 januari
10.00 uur    Ds. M. Kreuk, bevestiging ambtsdragers
18.00 uur    Ds. N. de Jong, Rotterdam

Zingen voor de dienst
v.m.    Ps 44 :1
n.m.    Ps 121 : 1 en 2

Collecten
1. Eredienst/pastoraat
2. Onderhoud kerkgebouw


Medeleven
Dhr. L. Hoegee, Stationsweg 5, kreeg het bericht dat de tumoren waren gegroeid, en de verschillende kuren die hij had ondergaan dus niet de gewenste uitwerking hebben gehad. Ook werd duidelijk dat er helaas geen ander middel meer is, waardoor zijn ziekzijn zou kunnen worden bestreden. Dit was een boodschap die onze broeder en zijn vrouw en allen die bij hen horen groot verdriet bracht. Al die tijd is er enige hoop, en dan opeens wordt alles toch anders. Dan komt je leven na zoveel goede jaren in een ander licht te staan, en komen er allerlei gedachten en gevoelens los. Laten we de familie Hoegee in onze gebeden gedurig opdragen en aanbevelen in de hoede en zorg van onze God. Wat is het goed dat we in dit alles mogen weten dat God voor het volk dat in duisternis wandelt een groot Licht heeft ontstoken in Zijn Zoon, de Heere Jezus. Mocht dat licht uw beider hart verlichten, en vervullen van troost en van hoop, door alle tranen heen.

Ook bij de familie Spoor, Mariniersweg 21  kwamen er zorgen. Jolanda bleek een tumor te dragen in haar borst. Intussen heeft zij een operatie ondergaan waarbij de tumor is weggenomen, en ook enige klieren uit haar arm, om te onderzoeken of de ziekte zich heeft uitgezaaid. Het is echt een klap die je krijgt, wanneer je zo opeens ziek blijkt te zijn. We hopen van harte dat de ziekte intussen is weggenomen en dat de uitslag van het onderzoek dit ook mag bevestigen. En we bidden om Gods vertroostende nabijheid, door Zijn heilige Geest in jullie harten.  Laten wij allen biddend om Jolanda, Marcel en hun opgroeiende kinderen heen staan!

Mw. Kik-Arensman, Handelskade 9, is eveneens ernstig ziek. Het lopen gaat momenteel een stuk moeilijker, waardoor de mogelijkheden om zich te bewegen afnemen. Gelukkig mocht, omdat de waarden goed  waren, nog een kuur worden begonnen, die het ziekzijn remt. We hopen en bidden voor u om kracht, en de nabijheid van Gods Geest in het hart.

Ook denken we in onze gebeden aan dhr. De Lint, Rooseveltstraat 5, en aan mw. Pollemans-Fluit, Molenstraat 16. Dhr de Lint is al geruime tijd ziek, hij heeft goede en minder goede dagen, maar over het algemeen wordt zijn conditie steeds wat minder. Mw. Pollemans is ook al geruime tijd ziek, en gebruikt medicijnen om de ziekte in bedwang te houden. Gelukkig kan zowel de familie de Lint als ook mw. Pollemans nog altijd meeleven met onze diensten. Ons houvast in moeilijke tijden is in de Almachtige. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Mw. Maliepaard-Stoutjesdijk mocht onlangs na enige weken in de Geldershof weer terugkeren in haar huis aan de Bernhardstraat 24 onder ons. Heel fijn is dat. We hopen en bidden dat onze God u nabij zal zijn, met Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot!

Hannie de Vries, Wetering 28 te Hellevoetsluis, kreeg positief bericht over een onderzoek naar zijn kransslagader, zodat hij hopelijk over enige tijd een operatie kan ondergaan waarbij zijn galblaas zal worden weggenomen.

Op 24 december overleed de vader van Alinde van Heemst, Rooseveltstraat 11. Dominee Westland was een geliefde vader en opa, en een gedreven prediker van het Evangelie. Terwijl we mogen geloven dat hij mocht ingaan in de vreugde van zijn Heere, gedenken we aan de familie die achterblijft in groot verdriet. Moge onze God Alinde en Hans en ook Annelies en Thirza met Zijn vertroosting nabij zijn.

Verkondiging
Zondagmorgen hopen we Mark Fase en Hanne Hout te bevestigen in het ambt van ouderling en van diaken. Heel fijn dat dit kan. Laten we de beide broeders met hun echtgenotes opdragen in onze gebeden. Zij en wij hebben dat gebed evenzeer nodig als Paulus, die daar sterk op aandrong opdat ‘God ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik er over moet spreken’. (Colossenzen 4:3-4). Het gebed is het geheim van een gezegende bediening!

Catechisaties
Door de lockdown kunnen we de catechisaties nog niet hervatten. De startavond met Steef Post die gepland stond voor 11 januari komt te vervallen. We hopen dat we op 18 januari weer kunnen beginnen, maar dat is nog allerminst zeker. Houden jullie de afkondigingen en de website goed in de gaten!

Hartverwarmend
Aanvankelijk zag ik er wat tegenop. Maar het bleek een heel goed idee, de digitale nieuwjaars-begroeting na de dienst op de nieuwjaarsmorgen. Eén van de deelnemers zei: we wisselen nu meer woorden dan gewoonlijk, en dat was waar. Het was wat mij betreft hartverwarmend om zo - zij het op afstand -  toch geestelijk verbonden te zijn, en te delen in de hoop op de levende God. Wat me ook trof was het diepe verlangen, dat door meerderen werd uitgesproken, om weer te kunnen terugkeren naar de volle kerk en naar het volle zingen van weleer. Laten we hopen en bidden dat dit verlangen door Gods goedheid in het nieuw-aangebroken jaar snel mag worden vervuld. Ook ontvingen we in de pastorie dit jaar tal van kaartjes met hartverwarmende woorden uit uw en jullie midden. Graag zeggen we u en jullie daarvoor heel hartelijk dank. Wederkerig wensen we iedereen vrede en alle goeds!

Huismuziek
Onlangs verscheen – in wat intussen een reeks blijkt te worden van prachtige vuistdikke banden – het verzameld werk van ds. A. van Brummelen, voor sommigen van u wellicht nog wel bekend. In die vuistdikke band een aantal artikelen over de viering van het kerstfeest, en alles wat daarbij wel en niet wenselijk is. Een voorbeeld van het eerste is wat dr. van Brummelen noemt de ‘huismuziek’, waarbij hij dan vooral denkt aan het samen zingen. Hij verhaalt van de ‘onvergankelijke indruk’ die het samen zingen bij het orgel maakte, op een aantal avonden die hij doorbracht bij een muzikale familie. En wijst er dan op dat ‘niemand minder dan Calvijn’ in de kerk het psalmgezang voor de gehele gemeente heeft ingevoerd ‘omdat door zang onze harten bewogen kunnen worden tot aanbidding, en nergens beter door kunnen worden aangevuurd tot Gods lof’. Ik wil dit graag onderschrijven. Ik weet dat het zingen in deze corona-tijd in ons huisgezinnen onder druk staat. Maar ik wil toch oproepen het niet na te laten, of het juist ter hand te nemen. Het is belangrijker dan je denkt!

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Kreuk